Informátor December 2006

Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-12-19 10:01:56
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• Odpustovú slávnosť sv. Michala archanjela 29. septembra slávil dekan a farár z Kežmarku vsdp. Jakub Grich, rodák z Lendaku. Koncelebrovali dvaja kňazi markušovskí rodáci Mons. Michal Kľučár a dp. Cyril Hamrák a domáci farár Ján Duda. Prítomní boli aj naši bohoslovci Matúš Reiner a Jozef Sukeník.

• V mesiaci októbri už tradične má ružencové spoločenstvo duchovnú obnovu. Duchovnú obnovu v Markušovciach mal pán farár Duda a na filiálkach pán kaplán Kokoruďa. Téma tohtoročnej duchovnej obnovy bola zameraná na manželstvo a rodinu.

• V novembri v rámci možnosti získania úplných odpustkov sme chodievali po sv. omši na cintorín, kde sme sa modlili predpísané modlitby pre získanie odpustkov pre duše v očistci. Vďaka Bohu veriaci chodili v tieto dni na cintorín radi a v hojnom počte.

• V Tepličke usporiadal pán farár Duda akciu predaja knihy Kompendium katechizmu katolíckej cirkvi. Ide o vzácnu knihu, v ktorej je v skrátenej forme podané učenie katolíckej cirkvi a vydala ju Kongregácia pre náuku viery vo Vatikáne ešte pod vedením kardinála Jozefa Ratzingera (súčasného pápeža Benedikta XVI.) Predalo sa 50 kusov tejto knihy. Podobnú akciu chystá pán farár aj v Markušovciach a Lieskovanoch. Podľa tejto knihy sa budú naši kňazi usilovať pripravovať aj nedeľné kázne počas roka, aby veriaci spoznávali čo najlepšie to, v čo veríme a ako máme kresťansky žiť a veriaci si to budú mať možnosť doplniť čítaním a poznávaním Kompendia katechizmu katolíckej cirkvi aj doma.

• V adventom období si deti našej farnosti chystajú dobré skutky ako darček pre Ježiška. Stromček ozdobený dobrými skutkami odovzdajú k jasličkám. Usilovné deti pravdepodobne aj tentoraz odmenia Traja králi na slávnosť Zjavenia Pána.

• Pán farár Duda požiadal otca biskupa Františka Tondru o nových mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania pre našu farnosť. Dekrétom spišského biskupa sa nimi stali: Matej Reiner z Markušoviec, študent katolíckeho gymnázia v Levoči; Michal Bušovský z Markušoviec, študent katolíckeho gymnázia v Levoči; Slavomír Farkašovský z Markušoviec, študent katolíckeho gymnázia v Levoči; Ivan Farkašovský z Markušoviec, študent katolíckeho gymnázia v Levoči a Oliver Siksa z Tepličky, študent katolíckeho gymnázia v Spišskej Novej Vsi.

• Dňa 20.11.2006 sa v aule Biskupského úradu konalo zasadanie Kňazskej rady Spišskej diecézy, ktorej predsedal spišský diecézny biskup. Nakoľko z titulu svojej funkcie (súdny vikár) je pán farár Duda členom tejto rady, zúčastnil sa na jej zasadaní v dopoludňajších hodinách.

• 20.11.2006 v Spišskej Kapitule sa konalo pod predsedníctvom zasadanie Kolégia konzultorov Spišskej diecézy. Kolégium konzultorov slobodne menuje diecézny biskup spomedzi členov Kňazskej rady (najmenej 6 a najviac 12). Aj tohto zasadania sa zúčastnil pán farár, nakoľko diecézny biskup ho do tohto kolégia dekrétom vymenoval.

• Dňa 4.12.2006 sa konalo riadne zasadanie Cirkevného súdu Spišskej diecézy pod vedením súdneho vikára (Duda). Bolo to posledné tohtoročné zasadanie cirkevného tribunálu našej diecézy. Nový rok cirkevnej justície Spišskej diecézy sa začne 15.1.2007, kedy členov súdu prijme spišský diecézny biskup Mons. František Tondra.