Recept na výchovu

Reakcia na tému z minulého čísla

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Monika Hamráková
Pridané: 2008-07-06 22:34:18
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V predchádzajúcom čísle časopisu Pokoj a dobro sa pomerne široký priestor venoval problematike výchovy mladej generácie. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sa tieto otázky dostali do pozornosti širšej verejnosti. Mládež je zrkadlom našej spoločnosti, zábezpekou našej budúcnosti. Súčasná situácia by nikoho z nás nemala nechať ľahostajným.

Výchova mladej generácie je určite veľmi citlivá a individuálna záležitosť. Má sa opierať o fakt, že každý ľudský jedinec je bytosť jedinečná, neopakovateľná, poskladaná z „talentov“, kladných i záporných stránok. Boh do každého z nás vtlačil svoju pečať. Tieto skutočnosti sú vo svojej podstate nemenné, platia od vekov. Čo sa ale mení závratnou rýchlosťou, sú podmienky a prostredie, v ktorom výchova prebieha a ktoré značne ovplyvňujú jej proces. Denne sa objavujú nové geniálne výdobytky vedy a techniky, ktoré vnášajú do nášho života stále vyššiu kvalitu. Materiálne podmienky nášho detstva i mladosti boli diametrálne iné.
Univerzálny recept na výchovu neexistuje! Som presvedčená, že dodržiavaním istých zásad je možné v tejto oblasti dosiahnuť lepšie výsledky. Tieto zásady sa opakovane spomínajú v ankete uverejnenej poslednom čísle. Pokúsim sa ich zhrnúť do niekoľkých bodov:
1. Príklad ako najúčinnejší výchovný prostriedok
Je dôležitejší ako slová, príkazy alebo zákazy. Ťažko u mládeže dosiahneme niečo, čo sami nerobíme alebo nedodržiavame. Psychológovia tvrdia, že syn často nevedome kopíruje koordináciu pohybov svojho otca napríklad pri chôdzi. Potom určite bude v živote napodobňovať všetko, s čím sa v mladosti stretol. Aj keď prídu roky revolty, vzbury, odmietania, po určitom ustálení sa väčšina vráti k zásadám, postojom a tradíciám svojich rodičov.

2. Dostatočný priestor pre komunikáciu
Aby sme dieťa mohli usmerniť, musíme poznať jeho zmýšľanie, aby sme ho dokázali pochopiť, musíme poznať jeho prežívanie. Jeho nekonečné otázky a prirodzenú zvedavosť nesmieme zabrzdiť. Potrebujeme nato veľa trpezlivosti a času, nie je to však premrhaný čas.

3. Primerané nároky a povinnosti
Dieťaťu treba prideľovať povinnosti primerané veku, s pribúdaním rokov nároky zvyšovať. Hlavným zamestnaním dieťaťa je škola a povinnosti s ňou spojené. Dieťa má však v rámci svojich možností prispievať aj k chodu domácnosti. Dôležitou je kontrola plnenia úloh a povinností. Problémom dnešnej mládeže je prežívanie voľného času. Nezáujem a nuda môžu mať katastrofálne následky. Deti odmalička vedené k rôznym záľubám a pohybovým aktivitám zväčša tento problém nemajú.

4. Pozitívne a spravodlivé hodnotenie
Ak chceme byť pri hodnotení spravodliví, musíme sa snažiť poznať a prihliadať na hranicu možností. Hodnotenie začíname vždy vyzdvihnutím kladov, pri nedostatkoch sa snažíme zo slovnej zásoby vybrať jemnejšie odtiene. Pozitívne a pravdivé hodnotenie pomáha budovať zdravé sebavedomie. Príliš nízke sebavedomie mladých ľudí je často dôvodom ich ďalšieho zlyhania. Prehnané sebavedomie má len krôčik k ľahkovážnemu prístupu k životu, ktorý často ubližuje všetkým dookola.

Záverom chcem dodať, že je nanajvýš sympatické, keď my, dospelí, si vieme pred mladými priznať chybu. Nikto nie je dokonalý, všetci máme čo naprávať, zlepšovať. Keď sa na verejnosti stretneme s nevhodným alebo pohoršujúcim správaním mladých ľudí, nebojme sa ich napomenúť. Určite tým nič nepokazíme.