Formy náhradnej starostlivosti o deti

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Peter Lazor
Pridané: 2010-02-01 11:25:52
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Rodina  patrí medzi najuznávanejšie hodnoty  spoločnosti. Medzi nami žijú však deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastných a ani v náhradných rodinách. Ich rodinu nahrádza detský domov. O mnohé z nich sa ich najbližší nestarali a zanedbávali ich, niektoré zažili dokonca týranie či zneužívanie. Deti, ktorým je odopretá základná starostlivosť, nevedia, čo je to láska, neprežili zdravé pripútanie k milujúcej osobe, k milujúcim rodičom, nepoznajú teplo domova, nevedia rozlíšiť dobro od zla. Stráca sa u nich schopnosť vytvárať citové väzby a ich prirodzený vývoj je po všetkých stránkach zväčša spomalený. Týmto deťom nebola preukazovaná takmer žiadna pozornosť, preto si ju často vynucujú  agresivitou, a tak vyvolávajú v okolí zlý dojem, stretajú sa s nepochopením. Náprava je zložitá a dlhodobá.
Detské domovy na Slovensku prechádzajú v súčasnosti výraznými zmenami. Z bývalých veľkokapacitných zariadení sa stávajú detské domovy so samostatnými skupinami, v ktorých je najviac desať detí. Majú samostatné stravovanie, hospodárenie a vyčlenený rozpočet. Bývanie samostatných skupín sa  podobá rodinnému životu, ku ktorému, okrem izieb pre deti, patrí aj kuchyňa a obývačka. Napriek všetkým snahám detský domov nedokáže dieťaťu zabezpečiť citovú väzbu k jednej osobe, ktorá je potrebná k jeho zdravý psychický vývin. Je viacero spôsobov, akými nahradiť deťom prirodzené rodinné prostredie.
K formám náhradnej starostlivosti patrí okrem detských domovov náhradná osobná starostlivosť. Je to typ starostlivosti, v ktorej je možné zveriť dieťa príbuznému dieťaťa (starý rodič, teta, plnoletý súrodenec...). Ďalej  je to pestúnska starostlivosť – výchovu a starostlivosť o dieťa v plnej miere zabezpečuje pestún, ktorý absolvoval prípravu pre pestúnstvo. Pestúnsky rodič si môže vybrať dieťa, o ktoré sa chce starať – môže si určiť napríklad vek, pohlavie či rasu. Dieťa mu je zverené právoplatným rozhodnutím súdu na dlhší čas. Dieťaťu ostáva však pôvodné meno a biologickí rodičia majú právo stýkať sa s dieťaťom. Osvojenie dieťaťa – adopcia znamená, že dieťa si osvoja náhradní rodičia, ktorí mu dajú nové meno. Do rodného listu je zapísané nové meno dieťaťa a mená nových rodičov. Týmto rodičom vznikajú všetky práva a povinnosti súvisiace s výchovou a starostlivosťou o dieťa. Rodičia si môžu  určiť kritériá, o aké dieťa by mali záujem. Akýkoľvek vzťah medzi biologickými rodičmi a dieťaťom zaniká. Biologický rodič nemá právo stretávať sa s dieťaťom, ani právo na akékoľvek informácie o dieťati.  Zvláštnou formou je poručníctvo. Maloletému dieťaťu súd určí poručníka vtedy, ak dieťa nemá zákonného zástupcu, a to napríklad vtedy, ak obaja rodičia zomreli alebo boli pozbavení  rodičovských práv a povinností, ak sú rodičia maloletí alebo im ich zdravotný stav nedovoľuje starať sa o deti. Špecifickou formou starostlivosti o deti, ktoré sú v zariadeniach na základe predbežného opatrenia, výchovného opatrenia alebo nariadenej ústavnej starostlivosti, je aj profesionálne rodičovstvo. Profesionálna rodina je organizačnou súčasťou detského domova.  Profesionálny rodič zabezpečuje výchovu a starostlivosť o dieťa vo vlastnom domácom rodinnom prostredí. Ide tu o zamestnanecký vzťah medzi detským domovom a profesionálnym rodičom na základe pracovnej zmluvy. Pre vykonávanie profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad minimálne úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Túto prípravu môže záujemca absolvovať na každom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u iného akreditovaného subjektu (napríklad občianske združenie Návrat). Do profesionálnej  rodiny sa umiestňujú hlavne deti prednostne vo veku do troch rokov, ktoré boli odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas alebo do doby umiestnenia v niektorej z iných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti.