Eucharistia

Tajomstvo a námietky ľudského rozumu

--------- (Autor:  )
Autor:ThDr. Alojz Frankovský, PhD
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V Eucharistii je prítomný celý Pán Ježiš, ako Boh i človek, pravdivo, skutočne a podstatne. Nie je to naša predstava, nie je to symbolická prítomnosť a nie je to iba prostriedok, v ktorom Kristus účinkuje svojou mocou, ako napríklad v krste, kde voda sa nikdy nepremení na Krista, ale v nej za sprievodu krstnej formuly prejavuje Kristus svoju moc. Kristova eucharistická prítomnosť je jedno z najväčších tajomstiev našej viery. Bez Božieho zjavenia by sme na to neprišli a po prijatí Božieho zjavenia si to nevieme vysvetliť, nevieme preniknúť svojím rozumom do vnútornej podstaty tejto skutočnosti. Výstižne to vyjadril sv. Tomáš Akvinský, poznáme to vo forme piesne: „Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať“ (JKS 270,2).
Také skutočnosti, ktoré sú pravdivé ale nepochopiteľné, sú nad ľudský rozum, ale nie proti rozumu. Z toho vyplýva, že ľudský rozum nedokáže vysvetliť vnútornú podstatu tohto diania a tejto tajuplnej skutočnosti, ale dokáže vyvrátiť všetky námietky, ktoré stoja na ceste ľudskému rozumu. V tomto článku sa pokúsim odpovedať aspoň na niektoré námietky ľudského rozumu, ktoré si kladie proti možnosti eucharistického tajomstva.

Istota a priezračnosť
O mnohých skutočnostiach máme istotu, ale nemáme o nich priezračnosti, to znamená, že nie sú predmetom nášho nazerania. Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať... Aj tí ľudia, ktorí sa neučili fyziku a nič nevedia o lome svetla, mali istotu, že keď vložili palicu do vody, palica sa nenalomila, že je to len zdanie. Aj tí ľudia, ktorí nič nevedeli o zemskej príťažlivosti, mali nad slnko jasnejšiu istotu, že telesá padajú dole smerom k zemi a nie hore. V živote človek prichádza do kontaktu až s 90-timi percentami skutočností, o ktorých má istotu, ale nevie zdôvodniť, nemá o nich prehľad, čiže chýba mu priezračnosť. O Eucharistii máme istotu a nie priezračnosť.

Aj v najmenšej hostii prítomný celý dospelý Kristus
Ľudskému rozumu je ťažké predstaviť si, že ako je to možné, že v tak malinkej hostii je prítomný celý Kristus, Boh i človek a ľudská prirodzenosť v rozmeroch dospelého človeka. Už bolo spomínané, že predstaviť si to nemôžeme. Istotu máme na základe Božej autority. A predsa Boh nám v prírode a pozemskom diani dáva také skutočnosti, ktoré nie sú dôkazom v pravom zmysle slova, ale akousi pomôckou pre ľahšie uverenie. Jeden z najväčších teológov sv. Tomáš Akvinský hovorí, že Kristus je v nebi prítomný v celej svojej rozľahlosti a v Eucharistii jeho rozľahlosť je prítomná na spôsob podstaty. To znamená, že celá podstata chleba je prítomná v malom kúsku chleba a tá istá celá podstata chleba je prítomná v obrovskom kuse chleba. Keby ma niekto popýtal vysvetliť podstatu chleba, stačí, že mu podám toľko, koľko dokážem vytrhnúť do dvoch prstov. Alebo mu chlebár ukáže plné auto chleba, ktoré ide ráno rozvážať. I ja i on sme mu poskytli úplnú podstatu chleba. Úplnosť podstaty nezávisí od množstva a veľkosti rozmerov. Ak je Kristus prítomný na spôsob podstaty, tak nezávisí potom jeho celistvá prítomnosť od rozmernosti hostie.
Deťom v škole predkladám aj takéto prirovnanie. Máme maličké hodiny, väčšie hodiny a obrovské hodiny, napríklad na veži. Predpokladajme, že všetky idú presne. Ktoré hodiny potom nám ukážu úplný čas v danú chvíľu? Všetky jeden a ten istý a každé z nich úplný a ten istý, nezávisle od veľkosti hodín.

Celá Kristova prítomnosť v mnohých hostiách a v odlomených čiastkach
Ľudský rozum má veľké ťažkosti s pravdou viery, že v každej hostii je prítomný celý Kristus a po odlomení je prítomný celý aj v odlomenej čiastke. K predošlej teologickej poučke, že Kristus je prítomný na spôsob podstaty, pridáme ďalšiu, že Kristus je prítomný v eucharistii na spôsob ducha. Niežeby telo prestalo byť hmotou, ale sa už riadi zákonmi ducha, preto na spôsob ducha. Predstavme si, že by sme boli v sále. Napríklad bolo by nás tam sto. Počúvali by sme speváka spievať. Vo všetkých dvesto ušiach znie celá a úplná pieseň. Bolo by nás na divadle sto. Všetci by sme boli schopní povedať celý obsah, ale stačilo by nám, žeby nám ho povedal iba jeden. Všetci hovoria jeden a ten istý, celý obsah a jeden tiež dokáže povedať celý a ten istý obsah. V cibóriu máme napr. 100 hostií, jeden a celý Kristus, v cibóriu máme jednu hostiu, tiež jeden a celý Kristus.
Na uľahčenie viery v prítomnosť celého Krista v odlomenej čiastke, nám môže poskytnúť zrkadlo. Keď je celé, vidím sa v ňom jeden, celý. Keď ho rozbijem, v každej čiastke zrkadla sa vidím celý.

Podstatná premena bez vonkajšej zmeny
Podstata chleba silou slov kňaza sa mení na Kristovo telo, ku ktorému sa ihneď pridruží jeho krv, duša a božstvo. Podstata vína silou slov kňaza sa premení na Kristovu krv, ku ktorej sa ihneď pridruží Kristovo telo, duša a božstvo. Takže i pod jedným i pod druhým spôsobom je prítomný celý Kristus. To je učenie našej viery.
Ľudský rozum má ťažkosť v tom, že on nič nebadá. My, ktorí sme mali možnosť vidieť hus, ako v kuchyni sedela na vajciach, aby sa vykľuli húsatká, si touto skúsenosťou môžeme pomôcť aj v tak svätej veci akou je Eucharistia. Ako dlho sme sa dívali iba na vajcia, navonok žiadna zmena, ale vo vnútri obrovská premena, mladé húsatká, ktoré sa nakoniec ukázali. Keby sme sa riadili iba vonkajším zjavom, ako by sme sa mýlili. Samozrejme, že každé prirovnanie kríva a nie je jednoznačné.

Záver
Opakujem, to čo som tu uviedol nie sú dôkazy, iba pomôcky ľahšie uveriť. Jediný dôkaz je: sluch ma učí pevnú vieru mať. To, čo v tejto veci prijíma sluch, je od Boha. Kto verí v osobného, všemohúceho Boha, tomu nebude ťažko uveriť Eucharistiu. Kto vyznáva Boha - Stvoriteľa, ktorý z ničoho stvoril svet, nebude mať ťažkosti v uverení, že ten istý Boh môže jednu podstatu zmeniť na inú podstatu. Kto neuznáva a neverí v Boha, nemá predpoklady veriť v Eucharistiu. Neusilujme sa neveriacich presviedčať o Kristovej eucharistickej prítomnosti. Nemajú k tomu predpoklady. Najprv im treba pomôcť nadobudnúť predpoklady. Ak by sme s neveriacim rovno išli do diskusie o Eucharistii, podobali by sme sa ľuďom, ktorí by od prvákov základnej školy očakávali presné matematické výpočty o slnečných rokoch a kozmických rýchlostiach. Ale my vieme, že nemajú k tomu nateraz predpoklady.