Farský informátor - september 2005

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Duchovné podujatia
• Dňa 16. júna 2005 vysvätil spišský biskup Mons. František Tondra v spišskej katedrále dvoch Markušovčanov na diakonov: Róberta Gurčíka a Jána Rimbalu. Obaja nastupujú do posledného ročníka teologických štúdií na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity a v júni 2006 budú vysvätení na kňazov.
• Po úspešnom zvládnutí prijímacích pohovorov boli prijatí do prvého ročníka na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity opäť dvaja Markušovčania: Jozef Sukeník a Matúš Reiner. Spišský biskup zároveň prijal oboch do kňazského seminára, kde sa budú pripravovať na kňazské povolanie.
• Na výročie posvätenia markušovského chrámu sv. Michala archanjela (6.7.2005) v rámci svätej omše, ktorú pri tejto príležitosti celebroval pán kaplán Valentín Kokoruďa, boli oficiálne prijatí do služby noví miništranti. Do rúk pána kaplána zložili miništrantský záväzok, že budú verne vykonávať túto službu a zachovávať Stanovy markušovských miništrantov. Ostatní si svoj miništrantský záväzok obnovili. Urobili to po jednodňovej duchovnej obnove, ktorú viedol pán kaplán.
• Na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej v Šulerochu bol slávnostným celebrantom a kazateľom markušovský kaplán Valentín Kokoruďa.
• Markušovská farnosť zorganizovala 4. augusta púť k hrobu otca biskupa Jána Vojtaššáka.
• V nedeľu 14. augusta sa v Lieskovanoch konala odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostným obradom predsedal a kázeň povedal Dr. Miloš Pekarčík, rodák z Trstennej.
• V nedeľu 11. septembra sa v Tepličke konala odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie. Slávnostným obradom predsedal a kázeň povedal vdp. Jozef Šimurdiak.

Športové podujatia
• V júli zorganizoval pán kaplán Valentín Kokoruďa výlet s markušovskými miništrantmi na Kláštorisko.
• V auguste zorganizoval jednodňový výlet s mládežou z Lieskovian a z Tepličky.
• Futbalový turnaj miništrantov zo susedných farností sa konal v Markušovciach 18. augusta. Súťaže sa zúčastnili družstvá zo SNV, Tepličky, Lieskovian, Markušoviec a Chraste nad Hornádom.
• V dňoch 22.-24. augusta zorganizoval diakon Ján Rimbala farský výlet mládeže do Roháčov.

Pracovné aktivity
• Koncom júna 2005 vykonala firma Pavol z Jamníka kurenárske opravy na fare v Markušovciach. Závady boli natoľko vážne, že oprava bola nevyhnutná. Od týchto opráv sa očakáva aj úspornejšie vykurovanie.
• Pán majster Ladislav Šteiner 1. júla nanovo vymaľoval byt kaplána na fare a potom pomohla pani Marta Kamenická s prípravou bytu pre nového kaplána.
• V júli 2005 urobil pán Liptai z Tepličky nové okno do zákristie a tiež nové okno nad dverami vstupu do severnej bočnej lode kostola. Pôvodné okná už boli nevyhovujúce a bolo potrebné ich urgentne vymeniť za nové.
• V júli 2005 pán Dzimko zo Slovenskej ulice uskutočnil brigádu so svojimi najbližšími a vyčistil chodníky na kostolnom nádvorí od buriny. Podobnú aktivitu vykonal aj vlani.

Personálne záležitosti
• Spišský biskup Mons. František Tondra k 31. júnu 2005 dekrétom odvolal Mgr. Petra Zimmermanna z funkcie kaplána v Markušovciach a od 1. júla ho poveril úlohou kaplána vo farnosti Vysoké Tatry.
• Novým kaplánom vo farnosti Markušovce sa z poverenia spišského biskupa stal novokňaz Mgr. Valentín Kokoruďa z Popradu s účinnosťou od 1. júla 2005.
• Od 1. septembra pán farár uviedol do pravidelnej služby dve nové organistky v Tepličke. Stali sa nimi 15-ročná Lucia Hamráková a 16-ročná Veronika Hamračková. Novú organistku uviedol pán farár do služby aj v Markušovciach: Luciu Kľučárovú (15 rokov). Na túto službu sa intenzívne pripravujú ešte Marianna Sečková (12 rokov) a Peter Snopko (11 rokov), ktorí už občas počas omší hrajú.