O nás

Pokoj a dobro
Katolícky časopis farnosti Markušovce
(filiálky:  Lieskovany, Teplička nad Hornádom, Pod Teplička)

Základné údaje:

  • Založený v marci 1999, Imprimatur udelené Prof. Františkom Tondrom, vtedajším spišským diecéznym biskupom, č. prot. 113/99.
  • Zakladajúcí tím: Mons. Ján Duda – vtedajší miestny kňaz, Mgr. Monika Hodnická – šéfredaktorka, redaktori: MUDr. Mária Krotká, Mgr. Cyril Hamrák, Ing. Peter Hamrák – grafik.
  • Od začiatku sa redaktori stali súčasťou organizácie Network Slovakia – združenia kresťanských žurnalistov a pravidelne sa vzdelávali na žurnalistických seminároch.

 

Zámer a poslanie:

  1. Od založenia časopisu bolo snahou redakcie byť médiom pre miestnu farnosť. To znamená – zapájať do fungovania časopisu miestnych farníkov a využívať ich tvorivosť a nadanie. Podľa možností nepreberať články a ilustrácie z iných médií, ale tvoriť.
  2. Písať o témach, ktoré sa bytostne dotýkajú farnosti, lebo žiadne iné médium to za ňu neurobí. A tak byť určitým druhom miestnej kroniky pre budúce generácie. 
  3. Redakcia je presvedčená, že lokálny časopis má veľký význam pre vytváranie spolupatričnosti farského spoločenstva.

 

PaD = INFORMOVAŤ A FORMOVAŤ