Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. (Žalm 139, 13-14)

Túžbou vychovávateľov, rodičov je vytvoriť priestor na rozvoj schopností nevyhnutných na formovanie budúceho gramotného človeka, schopného vnímať, chápať, používať a tvoriť informácie a prostredníctvom nich efektívne komunikovať. K tomuto výrazne napomáha umenie. Ono je prirodzene spojené s tvorivosťou, ktorá sa čoraz viac prezentuje ako jeden z najdôležitejších faktorov úspechu jednotlivcov, organizácií a kultúr. Keď sa deti zapájajú do rôznych umeleckých aktivít, učia sa oveľa lepšie aj v mnohých iných disciplínach.
Pohyb, obraz, hudba, farba pomáhajú deťom vyjadriť sa viacrozmerným spôsobom – spôsobom, ktorý nepotrebuje slová na to, aby deti vyjadrili, čo cítia a prežívajú, teda umenie pomáha deťom pochopiť seba a svet. Potvrdzuje to Alena Minns vo svojej publikácii: „Prostredníctvom výtvarného stvárnenia dieťa komunikuje svoje myšlienky a reaguje na svet, v ktorom žije. Deti raného veku nie sú vždy schopné verbálne vyjadriť to, čo sú schopné vyjadriť prostredníctvom kresby a farieb. Výtvarná činnosť je výtvarnou hrou a experimentom so základnými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami s nástrojmi, hmotou, materiálmi.“ S rozvíjaním umeleckých daností je úzko spojený rozvoj jemnej motoriky. Čím častejšie sa deti zapájajú do umeleckých aktivít, tým sa ich jemné motorické schopnosti zlepšujú. Nehovoriac o tom, že čím viac deti kreslia, čmárajú, zdokonaľujú tvary, vytvárajú predpoklad na úhľadné písanie.
Pre malé deti, umenie – ale aj rozprávanie o ňom – poskytuje príležitosť naučiť sa nové pomenovania pre farby, tvary, materiály, postupy. Deti môžu používať rozmanité prídavné mená pri diskusii o svojich vlastných výtvoroch. Umenie teda podporuje rozvoj komunikačných schopností. Riešenia veľkých problémov a rôzne objavy sú vždy spojené s tvorivosťou. Schopnosť byť kreatívny je životne dôležitá pre úspech detí. Dieťa, ktoré je vystavené umeniu, získava osobitnú schopnosť kreatívne myslieť, byť originálne, objavovať a inovovať. Umenie je činnosť, pri ktorej sa využívajú všetky zmysly – zrak, zvuk, dotyk, vôňa a chuť. Detský mozog vytvára nové neurónové spojenia pri experimentovaní a vytváraní nových vecí, miešaní farieb a materiálov, alebo kreslení podľa vlastnej fantázie, ale aj pri snahe napodobniť realitu, teda podporuje vývoj mozgu.
Deti sa stávajú flexibilnými mysliteľmi, čo je kľúčové pre tvorivosť. Čím viac skúseností majú s rôznymi materiálmi a technikami, tým je pravdepodobnejšie, že sa nebudú báť nových kombinácií a poradia si s rôznymi potrebnými postupmi. Keď povzbudzujeme a motivujeme deti, aby preskúmali rôzne formy umenia, dávame im tým rôzne možnosti, ako sa vyjadriť. Mali by sme deťom ponúknuť prostredie, v ktorom je bezpečné experimentovať a tvoriť, a kde majú deti voľný prístup k materiálom, ktoré potrebujú. Nerobíme to preto, aby sme z detí vychovali umelcov, ale aby sme vychovali deti, ktoré sú sebaisté a ktoré dokážu narábať so svojou predstavivosťou a tvorivosťou v akejkoľvek forme.
Okrem toho, že otvárame dvere do fantázie, umožňujeme dieťaťu odpovedať na otázky viacerými správnymi odpoveďami. Prostredníctvom umenia sa dieťa učí, že nič nie je iba čiernobiele. Učí sa tolerancii, empatii, citu… Začína vidieť svet inak. Kvalitné divadlo, hudba či výtvarné umenie deťom predstavuje svet aj za hranicami poznaného, aj nepredstaviteľného v reálnom čase. S pomocou rodičov môžu deti prežiť a zažiť situácie, aké sa v bežnom svete len tak nenaskytnú. Učia sa aj poznávaniu dôsledkov, napríklad z rozprávkových ponaučení (keď Pampúšik uverí líščím sladkým slovám, no tá ho zje)…
Najdôležitejšie pri vnímaní umenia dieťaťom je dať mu priestor – aby vnímalo, dívalo sa, počúvalo, diskutovalo či kreslilo na danú tému, aby rozprávalo a vymýšľalo si príbehy, aby sa smialo na svojich nápadoch a radovalo z možností ich rozvíjania s rodičmi.
Umenie je krása, umenie je poklad, umenie je v nás.

Spracované podľa:
https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/5874/7-dovodov-preco-deti-podporovat-v-umeni
https://mamaaja.sk/clanky/dieta/umenie-je-dolezite-pre-detsku-dusu

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/vytvarna_vychova.pdf

O autorovi

Adriana Lazorová