Komunikovať sa učíme od narodenia a aj keď v dospelosti už vieme verbalizovať svoje myšlienky a dorozumievať sa bez väčších problémov na pomerne vysokej úrovni i vo viacerých jazykoch, stále máme možnosť zdokonaľovať a kultivovať svoje komunikačné zručnosti.

Vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Spôsob, akým komunikujeme, prezrádza veľa o tom, akí sme. Aj v bežných komunikačných situáciách zistíme, kto má aké záujmy, aký slovník používa, aká bohatá či chudobná je jeho slovná zásoba. Naša komunikácia dotvára obraz, ktorý si o nás iní vytvárajú a odráža náš vnútorný svet.

V „zdravých časoch“ prevládala priama a osobná komunikácia. Dnes sa veľká časť komunikácie presunula do online priestoru, kde vo väčšej miere využívame aj rôzne formy písomnej komunikácie, najčastejšie emaily.

„Nedorozumenie je najčastejšia forma ľudskej komunikácie.“ (Peter Benary)

Bez ohľadu na formu komunikácie, neschopnosť verbalizovať naše myšlienky a názory vhodným spôsobom často vedie ku konfliktným situáciám a odráža sa v zlých vzťahoch v domácnostiach, v zamestnaní i vo verejnom živote. Pre človeka 21. storočia je preto kľúčové, aby sa naučil efektívne komunikovať.

Základom efektívnej komunikácie je, že rešpektujeme dôstojnosť človeka, jeho právo na vlastný názor a podľa toho volíme aj vhodné slová – teda neútočíme a nezraňujeme toho, s kým komunikujeme.

Človek, ktorý chce komunikovať efektívne, by si mal ujasniť cieľ svojej komunikácie skôr, ako začne hovoriť. Po zoradení myšlienok je dôležité vyjadrovať sa stručne a konkrétne. Komunikujeme tak, aby sme zrozumiteľne a nekonfliktne dospeli k optimálnemu riešeniu, ktoré by akceptovali obe komunikujúce strany.

Zásady efektívnej komunikácie:

  • Vyjadrujme sa presne a vecne.
  • Vyjadrujme sa v 1. osobe.
  • Používajme meno človeka, s ktorým komunikujeme.
  • Buďme empatickí.
  • Často používajme pochvalu, vyjadrujme súhlas, pochopenie.
  • Komunikujme otvorene a úprimne.
  • Dodržujme očný kontakt.
  • Pozorne počúvajme.
  • Rešpektujme názor iného.
  • Komunikujme slušne, bez prehnaných emócií a útokov na inú osobu.

Aktívne a vedomé používanie efektívnej komunikácie prispieva k pozitívnej zmene osobnosti, k zlepšeniu vzťahov v rodinách i na pracovisku, predchádzaniu konfliktov i k väčšej vzájomnej tolerancii.

Komunikácia tvorí základ nášho spoločenského života a to, že je pre nás prirodzená, neznamená, že by sme sa v nej nemali zdokonaľovať. Bez ohľadu na náš vek či postavenie.

O autorovi

Barbora Chovancová