Umenie 19. storočia prinieslo aj romantizmus, pre ktorý je typická istá nostalgia a návraty do minulosti. Tie sa stali predmetom skúmania, zdrojmi inšpirácií a obdivu, ktoré sa prejavili v súdobej umeleckej tvorbe na Spiši, tú sakrálnu nevynímajúc. Rímskokatolícka cirkev sa pri zariaďovaní interiérov svojich kostolov najviac priklonila ku gotickému, neskôr i k románskemu štýlu. V umení 19. storočia teda hovoríme o neogotickom alebo neorománskom štýle.

Tomu zodpovedá aj časť mobiliáru južnej kaplnky Kostola sv. Michala Archanjela v Markušovciach. Spadá do obdobia 19. storočia a je ovplyvnená gotickým umením. Nečudo, veď napokon práve Spiš má na Slovensku dominantné postavenie nielen v počte, ale aj v kvalite gotických oltárov. Medzi oknami na južnej stene kaplnky je osadené súsošie Ukrižovania datované do 2. polovice 19. storočia.

Dominantou kaplnky  je však nepochybne neogotický oltár Nanebovzatia Panny Márie, signovaný na bočnej strane predely majstrom J. Repčíkom. Možno však predpokladať, že ide o Františka Repčíka (Repcsik), ktorý bol umeleckým rezbárom pochádzajúcim zo Spišskej Novej Vsi a venoval sa sakrálnej tvorbe.

Archu oltára tvoria tri obrazové polia zavŕšené prevýšenými oblúkmi v tvare oslieho chrbta, delené od seba fiálami. V strednom poli je umiestnená olejomaľba znázorňujúca scénu Nanebovzatia Panny Márie. V bočných užších dieloch maľby sú znázornené postavy jej rodičov – sv. Anny a sv. Joachima.

Na tomto trojvežovom bočnom oltári z obdobia po roku 1888, nachádzame odkaz na nemecké umenie. Jeho centrálna olejomaľba Nanebovzatia Panny Márie je totiž kópiou diela Ludwiga von Löfftza (*1845 – †1910), ktorý bol významným predstaviteľom mníchovskej maliarskej školy. Na mníchovskej akadémii vyučoval maliarstvo a neskôr sa stal jej riaditeľom. Maľoval predovšetkým žánre, krajiny, historické i náboženské výjavy a dokonale ovládal staromajstrovskú techniku šerosvitu. V literatúre sa spomína ako charizmatický pedagóg, ktorý vedel rozpoznať umelecké talenty, pričom medzi jeho žiakov patril aj rodák zo Spišskej Novej Vsi, akademický maliar a rovnako tak tvorca žánrových výjavov – Rudolf Karpáty (*1857 – †1917).

Löfftz namaľoval na svojom obraze Pannu Máriu v sprievode viacerých anjelov, ktorí rozsýpajú ruže, alebo hrajú na hudobné nástroje. Tento originál obrazu vznikol v rokoch 1886 – 1888 a bol namaľovaný pre Dóm vo Freisingu, neďaleko Mníchova. V súčasnosti sa nachádza v Diecéznom múzeu vo Freisingu. Napriek tomu, že maľba na markušovskom oltári je skutočne pomerne vernou kópiou, predsa len tu nájdeme drobné odlišnosti. A síce v hornej časti obrazu, po pravici Panny Márie, chýbajú dvaja anjeli hrajúci na lutne a harfe, a v spodnej časti sa vytráca krajina, nad ktorou sa celý výjav nanebovzatia odohráva. Kto je autorom tejto kópie obrazu, sa nám zatiaľ nepodarilo vypátrať.

K tomuto článku si teda dovolíme pripojiť aj obrázok originálu maľby od Ludwiga von Löfftza. Nuž a pri ďalšej návšteve nášho markušovského kostola posúďte sami, aká vierohodná a nemenej pútavá olejomaľba z konca 19. storočia sa tu nachádza.

Zdroje:

HERUCOVÁ, Marta. Spišské oltáre 19. storočia. Pictonica, 2015, 332 s.; HOMZA, Martin –SROKA, Stanisław A. Historia Scepusii. Vol. II, Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Bratislava : Katedra slovenských dejín UK FiF ; Kraków : Instytut Hostorii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. 1165; KPÚ KE, prac. Spišská Nová Ves,

https://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/osobnosti_a_ocenenia_mesta/index.html

Zdroj obrázku:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_L%C3%B6fftz#/media/File:Ludwig_von_L%C3%B6fftz_-_Himmelfahrt_Mariens.jpg

O autorovi

Miroslava Lazniová

Historička z Markušoviec