Na nás všetkých doľahla pandémia a v tomto období sa tešíme z postupného uvoľňovania opatrení. Potrebujeme sa v tomto neľahkom čase povzbudiť a vždy hľadáme správny vzor. Preto nás prozreteľne pozval Svätý Otec František prežívať v mimoriadnom Roku sv. Jozefa (od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021) aj osobitný Rok rodiny Amoris laetitia.                       

Do Roku rodiny Cirkev vstúpila 19. marca pri príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia. Cieľom usporiadania Roka rodiny bolo poukázať na svedectvo nádeje, ktorú kresťanská rodina predstavuje práve v súčasnej dobe pandémie.

Rodina – strážkyňa života

Pandémia mala veľmi bolestné dôsledky pre milióny ľudí. Avšak práve rodina, aj keď tvrdo zasiahnutá z rôznych aspektov, opäť raz ukázala svoju tvár „strážkyne života“, ako ním je aj sv. Jozef. Rodina zostáva navždy „strážkyňou“ našich najautentickejších a najoriginálnejších vzťahov, tých, ktoré sa rodia v láske a dávajú nám dozrievať ako osobám.

Päť rokov od vydania Amoris laetitia tiež predstavuje podnet pre celú Cirkev, aby do rúk opäť zobrala tento dôležitý dokument, ovocie dlhej synodálnej cesty. Rok rodiny Amoris laetitia je vzácnou príležitosťou, aby sme dali dozrievať plodom tejto cesty, nielen v rozličných cirkevných kontextoch, ale i v samotných rodinách. Usmernenia Cirkvi, po tom, ako boli zverejnené, treba poznať, prijať – mysľou a predovšetkým srdcom – a potom ich treba pretaviť do praxe.

Tri aspekty pastoračnej obnovy

Pápež František nás vyzýva k pastoračnej obnove. A toto platí aj pre pastoráciu rodiny. Prvým aspektom tejto pastoračnej obnovy, ktorý by som chcel zdôrazniť, je nevyhnutnosť väčšej spolupráce. (…) Mnoho sa toho už urobilo a aj sa robí pre rodiny, nezačíname od nuly. Všetka táto práca a tieto skúsenosti by mohli byť príkladom a inšpiráciou pre druhých, avšak sú ešte málo známe a málo sa s nimi delíme.

Druhým aspektom tejto pastoračnej obnovy je zmena mentality. (…) Treba prejsť od uvažovania o rodinách čisto ako o adresátovi pastorácie k tomu, že o nich budeme premýšľať ako o „subjekte“ pastorácie. (…) Veď je mnoho rodín, ktoré prežívajú svoju vieru a svoje povolanie k manželstvu a rodine príkladným spôsobom. A je veľmi povzbudivé vidieť, ako sa nevzdávajú a čelia ťažkostiam života s hlbokou radosťou – tou radosťou, ktorá sa nachádza v „srdci“ sviatosti manželstva a ktorá živí celý život manželov a osoby, ktoré s nimi žijú.

Tretím aspektom tejto pastoračnej obnovy je formácia formátorov, počínajúc budúcimi duchovnými pastiermi – už od čias seminára. (…) Čo sa týka duchovných pastierov, môžeme povedať, že je toho mnoho, čo môžu „dať“ rodinám, no ešte viac je toho, čo od nich môžu „prijať“.

Pozvanie upevniť rodinnú inštitúciu

Pápež viackrát vysvetľoval, že ak sa číta Amoris laetitia výhradne s kritériom „toto sa smie a toto sa nesmie“, zblúdi sa z cesty a nepochopí sa jej skutočný cieľ. Do slávenia Roka rodiny sa zaradí aj Svetový deň starých rodičov a starých ľudí, ktorý sa bude sláviť vôbec po prvý raz. Bude to v termíne 25. júla.

Dnes prežívame krízu povolaní, nie iba do rehoľného života, ale tiež do manželstva, lebo ako sme povedali, rozhodnúť sa pre manželstvo nie je ako zvoliť si prácu: ide tu o povolanie. Tento rok viac ako inokedy sme všetci pozvaní zapracovať na tom, aby sa upevnila rodinná inštitúcia, nie iba v Cirkvi, ale aj v spoločnosti. Je to dlhá cesta, a neskončí sa Svetovým stretnutím rodín v roku 2022.

Dôležitosť stretania sa rodín vo farnosti

Pripomeňme, že miestom najbližšieho Svetového stretnutia rodín bude na budúci rok Rím. Na tlačovej konferencii k otvoreniu Roka rodiny Amoris laetitia vystúpil aj manželský pár, Valentina a Leonardo Nepiovci z toskánskeho Arezza. Podelili sa so svojím svedectvom: „V našom každodennom rodinnom živote si berieme za svoje to, čo Svätý Otec s vytrvalosťou odporúča, čiže nebáť sa používať tri slovíčka „s dovolením“, „ďakujem“ a „prepáč“. Týmto nám pripomína, že vzťah medzi členmi rodiny, a tým zvlášť medzi samotnými manželmi, sa chráni vďaka zdanlivo jednoduchým slovám a gestám, ktoré však pramenia z hlbokých postojov otvorenosti, rešpektu, trpezlivosti, dôvery, zdieľania a odpustenia. (…)Pre nás ako pár a ako rodičov jedného päťročného dievčatka je dôležité, aby sme sa mohli stretať s ďalšími rodinami deliť sa s tým, čo prežívame, a tak sa vyhnúť izolácii, ktorá neprospieva nikomu. Zvlášť v tomto období odstupu kvôli zdravotnej kríze musíme byť kreatívni s našimi známymi a priateľmi a využívať digitálne prostriedky (…) pre naše stretnutia vo farnosti, pri ktorých sa modlíme a čítame si z Písma spolu s ďalšími rodinami.“

Pozývam vás, čítajme si v rodine dokument Amoris laetitia a urobme niečo viac pre svoju rodinu v tomto Roku rodiny, zvlášť v letných mesiacoch prázdnin, aj s pomocou sv. Jozefa.   

Zdroj: www.vaticannews.va/sk

O autorovi

Roman Saniga

Kaplán farnosti Markušovce