Od 1. januára 2022 vstúpi do platnosti obnovené slovenské znenie Rímskeho misála podľa tretieho typického vydania. Obsahuje niekoľko zmien, no azda najdôležitejšou je zmena v samotných slovách premenenia. V doterajšom vydaní zneli slová premenenia nad kalichom „za všetkých“. V obnovenom vydaní sa budú používať slová „za mnohých“, podľa samotných Kristových slov, ako sú uvedené v evanjeliách.

 

Evanjelisti napísali evanjelia v gréckom jazyku. Ani v jednom evanjeliu nenachádzame v slovách ustanovenia Eucharistie formulu „za všetkých“. Originálny grécky text má v slovách ustanovenia Eucharistie špecifický odkaz na „mnohých“ – po grécky „pollon“. Tento výraz je zároveň v súlade so starozákonným proroctvom proroka Izaiáša: „Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy.“ (Iz 53, 11 – 12).

Slovenský preklad Svätého písma uvádza „za všetkých“. Avšak formula daná v slovách ustanovenia je v gréckom origináli „za mnohých“. Aj budúci preklad Svätého písma v slovenčine musí pamätať na túto skutočnosť.

Latinská formula „pro multis“, čiže „za mnohých“, bola používaná v rímskom obrade už od prvých storočí až podnes. Po 2. vatikánskom koncile, keď latinčina pri liturgii bola nahradená národnými jazykmi, však niektoré texty, ktoré boli schválené v moderných jazykoch, preložili tento výraz ako „za všetkých“.

Treba však zdôrazniť, že neexistuje žiadna pochybnosť o platnom slávení sv. omší, pri ktorých bola použitá formula „za všetkých“, pretože aj táto formula mala schválenie Kongregáciou pre náuku viery. Je predsa dogmou našej viery, že Kristus zomrel na kríži za všetkých ľudí. Tu však ide len o odlíšenie dogmatickej oblasti od liturgickej.

Pri preklade omšových textov po liturgickej reforme v r. 1970 boli v niektorých národných jazykoch slová premenenia nad kalichom preložené výrazom „za všetkých“ namiesto „za mnohých“. Na túto nejednotnosť už skôr upozornila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Biskupi anglicky hovoriacich oblastí túto zmenu už zohľadnili vo svojich novších vydaniach Rímskeho misála v roku 2011. Podobne urobili biskupi Maďarska aj Španielska. Naši otcovia biskupi tiež zhodne pristúpili k tejto požiadavke.

Tridentský koncil hovorí: „Hoci Kristus zomrel za všetkých, nie všetci prijímajú úžitok z jeho smrti, ale len tí, ktorým je privlastnená zásluha jeho utrpenia.“ Kristus vedel, že nie všetci ho príjmu. Boh chce spásu všetkých ľudí, ale nechce ich spasiť bez ich slobodnej spolupráce, nič im nevnucuje. Kristovo vykúpenie nie je dané ľuďom automaticky. Každý človek musí prijať vykúpenie slobodným rozhodnutím, ktoré vyžaduje úsilie a vytrvalosť po celý život.

Dôvodom pre novú formuláciu eucharistickej modlitby je úcta a istá bázeň pred samotným Ježišovým slovom. Ježiš Kristus je verný slovám proroka Izaiáša a Cirkev je zasa verná slovám Ježišovým. V Evanjeliu sv. Matúša sa píše: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ (Mt 26, 28). Podobne v evanjeliu sv. Marka čítame: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.“ (Mk 14,24). Evanjelista sv. Lukáš píše: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22, 20). V evanjeliu sv. Jána sa nenachádza časť o ustanovení Eucharistie.

Ak sa pozrieme na cenu Kristovej Krvi, musíme vyznať, že Vykupiteľ vylial svoju krv za vykúpenie všetkých a chce spásu všetkých, ale ak sa pozeráme na ovocie, ktoré z nej ľudstvo prijíma, ľahko môžeme pochopiť, že neprináleží všetkým, ale mnohým z ľudského pokolenia.

O autorovi

Štefan Saloka

Farár farnosti Markušovce