Veriaci v Tepličke dostali 17. decembra 2020 „akoby do daru“ k Vianociam nový oltár Božského Srdca Ježišovho, ktorý bol umiestnený v severnej lodi Kostola Narodenia Panny Márie. Zhotovenie tohto duchovno-hmotného diela bolo zavŕšením úprav interiéru kostola, ktoré sa realizovali od marca 2020.

Zámer obnovy interiéru kostola

Všetky tieto činnosti sa realizovali podľa rozhodnutia Zámeru obnovy Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Košiciach zo dňa 4. apríla 2019, pri plánovaní ktorých sa podieľal ešte predchádzajúci správca farnosti Mgr. Ondrej Švančara a prebiehali so súhlasom aj súčasného pána farára Štefana Saloku. KPÚ Košice v menovanom rozhodnutí o. i. konštatoval,  že menza pre uloženie sochy mŕtveho Krista (Božieho hrobu, resp. jasličiek) a vystavenie Eucharistie v monštrancii má citlivo reagovať na kontext miesta. Má sa stať kvalitatívnym estetickým prínosom interiéru, bez akejkoľvek ambície potlačiť skutočné pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky. Pri tvorbe návrhu sa môže jeho autor nechať inšpirovať architektonickými znakmi a výtvarným riešením existujúceho mobiliáru. 

Chronológia zhotovenia oltára

Prvé kroky o zhotovení novej menzy pre oltár Božského Srdca (ako aj pre úpravy interiéru kostola) sa uskutočnili 28. februára 2019 na stretnutí správcu farnosti Ondreja Švančaru, reštaurátora Mgr. art. Martina Kukuru a zástupcov hospodárskej rady. Po obdŕžaní rozhodnutia Zámeru obnovy z KPÚ (z dňa 4. apríla 2019) sa mohli naplánovať a postupne realizovať tieto činnosti. Začiatkom roka 2020 sa viedli konzultácie o zhotovení novej menzy oltára Božského Srdca členmi HR s p. f. Štefanom Salokom a potom aj s reštaurátorom Martinom Kukurom. Po umiestnení zreštaurovaného oltára Svätej rodiny do južnej lode kostola 5. marca 2020, a úpravách interiéru kostola v apríli 2020, bol 20. apríla 2020 preložený oltár Božského Srdca bez sochy do presbytéria a umiestnila sa naň socha Panny Márie, čím sa stal hlavným oltárom. Po viacerých stretnutiach a konzultáciách boli na jar oslovení zhotovitelia oltára, ktorí následne začali  pracovať na výrobe nového oltára Božského Srdca. V lete bol oltár zhotovený a 2. septembra 2020 bol prevezený do Levoče k reštaurátorovi Martinovi Kukurovi. 17. decembra 2020 bol poskladaný reštaurátormi s členmi HR nový oltár Božského Srdca a  umiestnený do severnej lode kostola. 30. januára 2021 bol oltár doplnený ornamentmi (drevorezbou). Oltár (stolárske práce) zhotovil majster Jozef Bučko, rezbárske práce previedol p. Marek Dzurenda a výtvarné riešenie so zlatením reštaurátor Mgr. art. Martin Kukura z Levoče. Čo je zaujímavé, obaja zhotovitelia oltára (p. Jozef Bučko a p. Marek Dzurenda) majú bratov kňazov. 

Sochy svätcov na oltári

Na oltári je dominantnou socha Božského Srdca Ježišovho a okrem nej sú na ňom umiestnené ešte štyri sochy svätcov. Sv. Jána Bosca, kňaza a vychovávateľa, zakladateľa rádu saleziánov, sv. Františka z Assisi, zakladateľa rehole františkánov (s atribútmi: lebkou, krucifixom a knihou), sv. Izidora, patróna roľníkov (s atribútom: rýľom), a sv. Rochusa (s atribútmi: palicou, psom), ktorý je ochrancom pred epidémiami a je zobrazený, ako prstom ukazuje na morový vred na nohe.

Náklady na nový oltár

Materiál + stolárske práce 2700 eur, rezbárske práce činili 520 eur, povrchová úprava podkladu pod zlátenie, pozlacovanie, maľba a inštalácia oltára 6870 eur, obnovenie sôch sv. Františka a sv. Ján Bosca 90 eur.

Vďaka patrí Pánu Bohu a štedrým veriacim z Tepličky, že sa aj v tomto čase pandémie podarilo zrealizovať krásne duchovné dielo.

Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami…

O autorovi

Jozef Sendrej