Dňa 8. júna 2023 sa sviatok Božieho tela uskutočnil pre nestále počasie v kostole.

Vo štvrtok 22. júna 2023 sa konala v kostole v Tepličke eucharistická adorácia.

Aj tohto roku od sviatku sv. Petra a Pavla 29. júna 2023 až do nedele 2. júla 2023 sme putovali z Tepličky na Levočskú púť.

Dňa 3. júla 2023 sa s veriacimi z Tepličky rozlúčil kaplán Roman Saniga. Za všetkých veriacich mu v kostole poďakovala slovom i piesňou p. Mária Blašková a dojímavá rozlúčka s veriacimi pokračovala aj na kostolnom dvore. Pán kaplán v kostole daroval našej filiálke biely ornát.

Dňa 7. júla 2023 sme privítali v kostole prostredníctvom p. Márie Blaškovej nového kaplána Vladimíra Fedoreka.

Dňa 16. júla 2023 sa uskutočnila púť na sviatok Panny Márie Karmelskej do Schulerlochu, na ktorú putovali ako každoročne aj Tepličania individuálne, autobusom i peši.

Dňa 11. júna 2023 sa zúčastnilo Púte k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí aj niekoľko veriacich z Tepličky.

Dňa 13. augusta 2023 sa konala v Lieskovanoch odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, na ktorú putovali aj viacerí veriaci z Tepličky (niektorí aj v procesii v krojoch).

V nedeľu 10. septembra 2023 pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie celebroval v kostole v Tepličke slávnostnú svätú omšu pán kaplán Vladimír Fedorek. K slávnostnému priebehu odpustovej slávnosti prispeli veriaci, mládenci i devy v krojoch z Tepličky, Lieskovian i z Markušoviec, ktorých sprevádzali aj bratia kapucíni. Po svätej omši nasledovalo na kostolnom dvore agapé.  Vďaka všetkým, starším i mladším, ktorí sa zapájajú do príprav i priebehu slávností v kostole i mimo neho (gazdinkám za chutné koláče, mládencom a devám, že sa odejú do krojov).  Aj týmto spôsobom sa zachovávajú tradície, viera a prehlbuje sa spolupatričnosť medzi všetkými troma dedinami v rámci farnosti.

O autorovi

Pokoj a dobro