Pochádza z Chraste nad Hornádom, prisťahoval sa za manželkou na Tepličku, s ktorou vychovali štyri deti. Nestáva sa často, že človek, ktorý sa prisťahuje, získa dôveru prevažnej väčšiny obce. Podarilo sa mu to vďaka jeho aktívnemu prístupu k dianiu v obci, ktorý rámcujú jeho charakterové vlastnosti. Spoľahlivý, starostlivý, nápomocný, nábožný. Tak ho vidia Tepličania. V máji oslávil šesťdesiatku. Jozef Sendrej

Do farnosti Markušovce patrí aj filiálka Teplička. Filiálky vo všeobecnosti zvyknú byť tak  trochu „v závese“. Tento jav sa úspešne darí prekonávať v Tepličke, a to vďaka jej aktívnym farníkom. Až keď sa začalo oficiálne a verejne zaznamenávať, čo všetko sa tam deje a organizuje, človek spozornie a začne sa o obec zaujímať viac.

 

Zrodenie zápiskov

Jozef sa vypracoval zo stavebného zámočníka na majstra odborného výcviku na Strednej odbornej škole v Spišskej Novej Vsi. Podarilo sa mu to vďaka absolvovaniu bakalárskeho a následne magisterského štúdia v Banskej Bystrici s doplnením pedagogického štúdia. 

Okolo päťdesiatky začal cestovať, sem-tam aj do zahraničia. Pritom podotýka: „Vždy, keď som v zahraničí a vojdem do kostola, som tam doma.“ Možno prelomovým sa stal zájazd z práce do Paríža (2011). Cestovanie ho upútalo, tak si robil priebežné zápisky, ktoré následne rozposlal aj ostatným účastníkom zájazdu. Tí to ihneď ocenili. Postupne začali k reportážam pribúdať aj fotky. Takýto aktívny prístup začal praktizovať aj pri putovaní na pútnické miesta. 

 

Služba v Cirkvi

Dve dôležité udalosti mali významný vplyv na jeho aktívny duchovný a náboženský život. 

Prvou bola púť v roku 2012 z Tepličky do Medžugoria. „TAM ma to veľmi oslovilo, vnútorne sa ma to dotklo,“ hovorí zamyslene. Druhou významnou udalosťou boli v roku 2014 ľudové misie v Tepličke. Spomína si na ne takto: „Po skončení misií u nás misionári odkázali: „My odchádzame a vy tu ostávate misionármi,“ to bol moment, ktorý ma zasiahol. Zapísal som si, čo bolo každý deň počas misií a rozhodol som sa, že o tom napíšem do farského časopisu.“

Svojím prvým článkom – o Misiách 2014 – „vstúpil“ do časopisu Pokoj a dobro. A tak začala aktívna redakčná spolupráca.

 

Aktívny občan obce

Keď prišiel pán Sendrej na Tepličku, postupne si získal Tepličanov. Od roku 2014 sa stal členom hospodárskej rady. Tepličania mu takto vyjadrili svoju dôveru a dnes o ňom hovoria, že čo sa týka prác v kostole a jeho okolí, patrí k „motorom“ obce. Ako sám tvrdí: „V hospodárskej rade som našiel „druhú rodinu“. Na Tepličke mi záleží. Ďakujem predchádzajúcim generáciám za všetko, čo tu pre nás zanechali. Preto je aj našou povinnosťou priložiť ruku k dielu a tiež zanechať niečo hodnotné pre ďalšie generácie.“

 

Ctiteľ sv. Filomény

Púte sú srdcovou záležitosťou pána Sendreja. Zakaždým si z nich odnáša duchovnú posilu a inšpiráciu, ktorú ihneď zhmotňuje do reportáží. Jeho prvá cesta na horu Butkov (2018) zasiala v ňom semienko úcty k sv. Filoméne. Na púti ich sprevádzal kňaz a historik dp. Hromjak, ktorý im položil dôležitú otázku: „Poznáte Filoménu?“ A tak sa začal písať Jozefov príbeh úcty k tejto svätici a po oboznámení sa s jej životom vstúpil do Arcibratstva sv. Filomény. S veľkým zanietením rozpráva o sanktuáriu sv. Filomény, ktoré sa nachádza v Taliansku pri Neapole. Aj o centre Arcibratstva sv. Filomény v Spišskom Podhradí, v ktorom sa nachádza relikvia sv. Filomény. 

 

Jubilant

K záľubám jubilanta Jožka patria: šport, knihy a je domácim kutilom. No určite najväčším koníčkom sú KRONIKY. Nielen Tepličania, ale aj celá farnosť môže byť vďačná za to, že sa našiel zanietený farník, ktorý podrobne mapuje dianie v obci. Zanecháva tak spomínané dedičstvo pre ďalšie generácie. Aj keď ho mrzí, že ponovembrová eufória z roku 1989 spôsobila vyprázdňovanie lavíc v kostole, o to viac je potrebné sa angažovať vo farnosti a životom svedčiť o viere v Krista.

 

Aktívny člen redakčnej rady časopisu Pokoj a dobro

Z príhovoru Márie Koňakovej, s ktorou veľmi rád spolupracuje, pre oslávenca:

„Osobne Ti chcem vyjadriť vďaku za farský časopis Pokoj a dobro. Tvojou zásluhou a spoluprácou s redakciou a aktívnym prispievaním do obsahu časopisu sa duchovný život filiálky Teplička zviditeľňuje v rámci celej markušovskej farnosti. Časopis je zároveň miestom, do ktorého sa dostávajú všetky vykonané diela. Tento zdanlivo maličký časopis má pre nás veľký význam. Okrem hlavného evanjelizačného poslania sa v ňom zaznamenávajú všetky duchovné aktivity v rámci farského spoločenstva, ale aj jednotlivcov, ako aj spomienky na osobnosti našich predkov, ktorí svedectvom svojho života zanechali hlbokú stopu v duchovnom živote dediny.“

 

Blahoželáme!

Monika Hodnická, Adriana Lazorová

O autorovi

Pokoj a dobro