Obraz, ktorý je súčasťou histórie obce Lieskovany, bol a je využívaný pri slávnostných procesiách, odpustových slávnostiach nielen vo filiálke Lieskovany, ale aj pri farských udalostiach v Markušovciach a Tepličke.

Čo vieme o obraze, ktorý sa nosí na procesiách a slávnostných obradoch v kostole? Z dostupných informácií od starších obyvateľov obce sa nám niečo podarilo zistiť. Na obraze, ktorý máme v Lieskovanoch, je na jednej strane zobrazená Panna Mária levočská a na opačnej strane je sv. Ján Nepomucký. Tento obraz pochádza z farského kostola v Markušovciach. Darovali nám ho pri vysviacke filiálneho kostola Panny Márie Nanebovzatej za pôsobenia p. farára Michala Vitkovského  v roku 1990.

Dovtedy sme v našej obci nemali žiaden obraz, nakoľko sa tu žiadne procesie nekonali. Sväté omše slúžil p. farár Ján Skrak iba na sviatky, a to v tzv. Kaplici. Prvá kaplica bola v priestore terajšej materskej školy, predtým základnej školy. Druhá kaplica bola dočasne umiestnená v rodinnom dome v prednej izbe u p. Kozáka. Do tretice obyvatelia obce zrekonštruovali obecnú pastiereň (dom pre obecného pastiera) – tá slúžila najdlhšie ako kaplica. Až po príchode prvého kaplána do farnosti sa začali slúžiť sväté omše aj v Lieskovanoch – každú nedeľu a sviatky.

V Markušovciach mali  dva obrazy a jednu sochu Panny Márie umiestenej na drevenom podstavci. Tieto používali pri procesiách vo farskom kostole, kde vždy boli zapojené aj dve dievčatá z Lieskovian. Volali ich obrazové dievky. Oblečené v krojoch a v tzv.  veľkých partách. Sochu Panny Márie nosili dievčatá  z Markušoviec oblečené v šatách a na ramenách mali preložené bledomodré stuhy.

Vďaka patrí nebohému p. farárovi Vitkovskému za jeho angažovanosť, aby sa jeden obraz dostal aj do nášho filiálneho kostola v Lieskovanoch.

Rokmi neudržiavaný obraz si vyžadoval obnovu a tiež na želanie nebohej pani kostolníčky p. Mrovčákovej sa na obnovu podujal pán Jozef Sedlák zo Spišskej Novej Vsi.

Rekonštrukcia bola veľmi náročná, nakoľko bol obraz dosť znehodnotený a farby na obraze zanesené nánosom špiny. Obraz bol a aj ostal namaľovaný na plechu. Pri jeho obnove boli použité olejové farby. Na obnovu rámu obrazu sa podujal Štefan Kapusta. Rám bol značne poškodený, veľké množstvo farieb spôsobilo časovú náročnosť opravy. Pri oprave sa našiel v spodnej časti nápisu rok 1879 (predpokladaný rok vytvorenia obrazu), čo znamená, že v roku 2024 to bude 145 rokov od jeho vytvorenia.

Veľká vďaka patrí darcom obrazu – farníkom z Markušoviec, maliarovi p. Jozefovi Sedlákovi a p. Kapustovi za obnovu dedičstva. Pre náš kostol bola tohtoročná odpustová slávnosť výnimočná, aj vďaka znovuposväteniu obrazu. Za túto službu ďakujeme nášmu pánu farárovi Štefanovi Salokovi a celebrantovi odpustovej slávnosti vdp. Majdanovi. 

Príjemnú atmosféru odpustovej slávnosti si domáci aj hostia mohli vychutnať na popoludňajšom podujatí Krémeš na kermeš  s pestrým kultúrnym programom.

 

Cecília Mrovčáková, Marcela Kapustová

Foto: Marcela Kapustová

O autorovi

Pokoj a dobro