Ako ste sa dozvedeli v staršom čísle nášho časopisu, piesne v JKS sú rozdelené podľa liturgických období a na špeciálne príležitosti – napríklad sviatky svätých, k Duchu Svätému, za zomrelých, za dážď a pod. V tomto a nasledujúcich článkoch by sme sa chceli zamerať na iný druh delenia piesní – a to podľa úmyslu, s ktorým sa k Bohu prostredníctvom piesní obraciame. 

Počas adorácie nás viackrát kňaz vyzýva, aby sme v tichu predložili Bohu svoje prosby, vďaky, chvály a odprosenia. Tieto úmysly zaznievajú aj v textoch piesní spievaných pri svätých omšiach – či už z JKS, Mariánskej kytice, alebo rôznych mládežníckych piesní. Len nedávno sme prežívali odpustovú slávnosť sv. Michala Archanjela, a o chvíľu oslávime Sviatok všetkých svätých, pričom hlavnou úlohou anjelov a zástupov svätých v nebi je oslava – chvála Boha. Chvála by tiež mala byť na prvom mieste v našej osobnej modlitbe, pretože obracia náš zrak na Boha. V tomto článku si preto povieme niečo viac o piesňach chvál.

KKC hovorí o chvále ako „o forme modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samého, oslavuje ho preto, že ON JE, ešte viac než za to, čo koná. Chvála spája ostatné formy modlitby, a povznáša ich k tomu, ktorý je ich prameňom a cieľom – k jedinému Bohu Otcovi.“ Kňaz Ján Buc v rozhovore pre Rádio Mária opisuje chválu ako „postoj jedinca a spoločenstva vyjadrujúci úctu, ktorou je odpoveď na Božie seba zjavenie. Čiže Boh sa nám zjavuje, a my keď prijmeme to, aký Boh je, a čo všetko nám ponúka, tak nás to dá „do kolien“ a zrazu ho chválime a uctievame za to, že on taký veľký Svätý sa nám ponúka.“ 

Modlitba prostredníctvom chvál, ktorú poznáme aj v spievanej podobe je obsiahnutá aj v liturgii hodín (ranné chvály), ktorá je dennou modlitbou kňazov, zasvätených osôb, ale i mnohých laikov. Najväčšou zbierkou chvál Boha je Kniha Žalmov, pričom väčšina z nich je osobnou modlitbou kráľa Dávida. Kráľ Dávid bol veľmi nadaným hráčom na lýru a žalmy skladal formou piesní. Žalmy majú svoje miesto aj pri slávení svätej omše počas liturgie slova. Piesne chvál sú veľmi obľúbené aj v charizmatických spoločenstvách, ktoré fungujú po celom svete. Z JKS je téma oslavy Boha obsiahnutá napríklad v piesňach č. 498 Ježišu, Kráľu neba i zeme, 493 Otče náš;  322 Svätý, svätý, 320 Na kolená padám, 291 Velebme kresťania, 287 Z neba stúpte anjeli, 269 Chvála tebe a mnohých iných.

Kráľ Dávid hovorí v Ž 22,4, že „Boh tróni na chvále svojho ľudu.“ Vo chvíli, keď začneme Boha chváliť, vytvárame mu vo svojom srdci trón, na ktorom je prítomný ako vládca nášho života. Nezávisí to od našich pocitov. Nech sa cítime akokoľvek, piesne chvál by mali znieť z našich úst, pretože ON je hoden všetkých chvál.

 

Petra Klučárová

 

Zdroje:

Katechizmus katolíckej Cirkvi Katechizmus

O modlitbe Chvál :: Chvály (webnode.sk)

Je modlitba chvál pre katolíka OK? – o. Ján Buc | Rádio Mária #4 – YouTube

O autorovi

Pokoj a dobro