Počas veľkonočných sviatkov sa zameriavame na uctievanie a poklonu Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V nej je Kristus prítomný a veriacim daný tým najvzácnejším spôsobom. Poklonou Oltárnej sviatosti upevňujeme vieru, prehlbujeme vzťah ku Kristovi, a to aj prostredníctvom spevu duchovnej piesne Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu. Autorom pôvodného latinského znenia piesne z 13. storočia je kňaz, teológ a svätec Tomáš Akvinský. Pieseň bola viackrát hudobne prevedená napr. Giovanim Palestriom, Antonom Brucknerom či Franzom Schubertom.
Ctime túto Sviatosť slávnu,
zbožne skloňme kolená, (znížme sa pred Kristom)
bohoslužbu starodávnu
nahraď nová, vznešená; (buďme vnímaví na dar Eucharistie)
pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
viera s láskou spojená. (upevňujme vieru v živého Boha)

Otcu, Synu jedinému
chvála buď a plesanie, (vyznávajme jedinečnosť)
sláva, moc a česť ich menu,
tak aj dobrorečenie;
od obidvoch Poslanému
rovnaké buď uctenie. (prehlbujme pokoru, bázeň)
Amen.
Z neba si im dal chlieb.
Ktorý má v sebe všetku slasť.

Najmä vo Veľkonočnom období pristupujeme k Sviatosti oltárnej s bázňou a pokorou, pretože sa nám práve na Zelený štvrtok dáva sám Kristus pod spôsobom chleba a vína. Spevom tejto piesne môžeme získať úplné odpustky na Zelený štvrtok a na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi po splnení obvyklých podmienok.
Uchovávajme si však úctu k živému Bohu po celý rok a venujme mu čas pri adoráciách, ktoré sú prostriedkom, ako načerpať silu, pomoc a potechu do všedných dní nášho života.

O autorovi

Marianna Sečková

Volám sa Marianna a som organistkou vo farnosti Markušovce. Hre na orgán a spevu sa venujem od roku 2010. K mojim záľubám patrí paličkovanie a výroba rôznych hand-made výrobkov.