Stredobodom každého mesta či každej dediny a centrom duchovného života je kostol. Aj v našej dedine je kostol tým najvzácnejším a najposvätnejším miestom, aké tu máme. Je zasvätený úcte Narodenia Panny Márie. 8. september je teda pre veriacich Tepličky veľkým sviatkom. Je oslavou Božieho chrámu a Panny Márie – patrónky kostola.

Boží chrám je základom živej viery. Je miestom, kde sa schádza spoločenstvo veriacich, aby si pri každej svätej omši na oltári sprítomňovali obetu Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Je miestom, kde vo viere Kristovho veľkonočného tajomstva v zmierení a odpustení prežívame dotyk Božieho milosrdenstva. Miestom, odkiaľ povzbudení Božím Slovom odchádzame s požehnaním pokoja pre každodenný život.

Kermeš – ako sa na Spiši nazýva odpustová slávnosť – je príležitosťou k osobnej duchovnej príprave vo sviatosti zmierenia a účasťou na slávnostnej svätej omši. Slávnostný ráz tohoročnému kermešu dodalo obnovenie tradície z minulosti príchodom krojovaných procesií z Markušoviec a Lieskovian. Je to prejav spolupatričnosti všetkých troch dedín patriacich do jedného farského spoločenstva.

Tohoročná  odpustová slávnosť v Tepličke bola výnimočná. Bola spojená s požehnaním a posvätením obnovy chrámu, ktorými prešiel za posledné obdobie. Okrem našich obidvoch terajších kňazov sa konala za prítomnosti bývalého správcu markušovskej farnosti Mgr. Ondreja Švančaru a ICLic. Tomáša Pavlikovského, riaditeľa biskupského úradu Spišskej Kapituly,  ktorý po homílii požehnal a posvätil obidva reštaurovaním obnovené historické oltáre, posvätil nový oltár Božského Srdca a obnovený kríž na kostolnej veži.

Na záver omše zazneli slová poďakovania veriacich v zastúpení členky hospodárskej rady a  starostu obce: „Dnes sa chceme poďakovať predovšetkým Pánu Bohu za Božie riadenie, kňazom za duchovné sprevádzanie a vybavenie všetkých potrebných písomností a povolení a odborným firmám za odvedenú prácu. V neposlednom rade hlavné poďakovanie patrí veriacim za finančné milodary, ktoré na obnovu chrámu obetovali a bez ktorých by sa sotva tieto práce mohli uskutočniť.

Prosme Pannu Máriu, ktorá je patrónkou nášho kostola, o jej ochranu a sprevádzanie našich životov v spoločenstve s Bohom. Aby sme svedectvom viery a úcty k Božiemu chrámu tým, čo prídu po nás, odovzdali odkaz našich predkov:

                             „DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE.“

O autorovi

Mária Koňaková

Autorka článkov z filiálky Teplička.