Všetci – deti, dospelí i ľudia v pokročilom veku v ťažkostiach tohto života hľadajú pomoc, útechu, radu a posilu u rodičov, priateľov, lekárov. Čakáme, že svoj čas venujú nám. Čakáme, že nám pomôžu sňať náš kríž, naše bolesti, utrpenia duše a dodajú nám nádej, silu a povzbudenie.

Ježiš Kristus ustanovil sviatosti pre silu, pomoc, ochranu pred každým zlom, pre bytie človeka na zemi k ceste spásy. Okrem krstu sú ešte sviatosti, ktoré sú nám zvlášť nápomocné k spokojnejšiemu životu, a to je Eucharistia a sviatosť zmierenia. Vyznaním a úprimným oľutovaním svojich hriechov pred služobníkom Cirkvi Pán Boh odpúšťajúcou a pomáhajúcou silou vstupuje do duše kajúcnika. Božie milosrdenstvo a jeho láska liečia a hoja rany po hriechu.

A čo Eucharistia? Boh je v nás, medzi nami, plačúci a tešiaci sa s nami. Tešiaci sa z každého človeka a zvlášť zo svojich detí, ktoré ho hľadajú, volajú, vzdychajú k nemu a potrebujú ho.

Cirkev žije zo sviatostí, ktoré nám sprostredkúvajú kňazi. No dnešná konzumná doba kňazom nepraje a Cirkev je neraz vystavená útokom verejnosti. Neraz počúvame o odchode kňaza z pastorácie, ba aj z kňazstva. Túto stratu nepociťuje len Cirkev ale aj my, lebo sme jej súčasťou. Našou kresťanskou úlohou je takýmto útokom čeliť hrádzou postavenou z modlitieb. Aj Panna Mária nám na pútnických miestach pripomína – vezmite ruženec do ruky a modlite sa za nich.

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa už dvadsiaty rok modlíme na celom svete za posväcovanie kňazov. Nezabúdajme teda na modlitby za kňazov ani v našom ružencovom bratstve, zoberme si do ruky ruženec a vyprosujme od Panny Márie, matky Krista – Veľkňaza, aby naše Slovensko malo veľa svätých a horlivých kňazov. Keď budeme mať viac svätých kňazov, ktorí budú s láskou posväcovať svoj ľud, budeme mať aj my viac milostí.

Svätý Bože, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Svätá Panna Mária, oroduj za nás.

Dialóg s Božou prozreteľnosťou

Dal som ti zrak, aby si hľadel na nebo, na krásu,
ktorú som dal tvorom, a aby si skúmal moje tajomstvá.
Dal som ti sluch, aby si načúval
môjmu slovu a potrebám svojho blížneho.
Dal som ti jazyk, aby si hlásal
moje Slovo a vyznával svoje viny.
Dal som ti ruky, aby slúžili blížnemu,
kedykoľvek ho postihne nešťastie
a almužnou mu pomáhali v jeho potrebách.
Dal som ti nohy, aby nosili telo na miesta,
ktoré sú sväté a užitočné vám i blížnemu
na slávu a chválu Božieho mena.

(Sv. Katarína Sienská)

O autorovi

Renáta Regecová

Autorka článkov a členka ružencového bratstva Markušovce.