Veľkonočné sviatky sú najväčším kresťanským sviatkom. Ježiš nám svojou obetou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním otvoril novú nádej, lásku a svetlo do našich životov a vieru vo večný život. Nedeľa po Veľkej noci je sviatkom Božieho milosrdenstva. Prepojenie Veľkej noci a Sviatku Božieho milosrdenstva je jedným z najväčších darov zmŕtvychvstalého Pána Ježiša Krista. Je to dar jeho nekonečného milosrdenstva – dar zmierenia, dar odpúšťania a dar pokoja.

 

Božie milosrdenstvo premieňa ľudské srdce a umožňuje nám okúsiť Božiu lásku v našom živote.

Odpustenie vo sviatosti zmierenia je prvým krokom pri hľadaní pokoja. Spoveď  je vyznanie našich hriechov, našich pádov a našich slabostí. Nášmu odpusteniu musí predchádzať odpustenie tým, ktorí nám ublížili a odprosenie tých, proti ktorým sme sa previnili my. Odpustenie je požehnané dvojnásobne. Boh žehná toho, kto odpustil a žehná aj toho, ktorému bolo odpustené. Bez odpustenia nenájdeme pokoj.

„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom: až potom príď a obetuj svoj 

dar“ (Mt 5,23-24).

Odpustenie nám pomáha uzdraviť svoju dušu od previnení a hriechov, aby v našom srdci zavládol pokoj. Odpustenie vo sviatosti zmierenia je jedným z najlepších liekov pre našu dušu. Pokora a uznanie svojich previnení nám pomáha odpúšťať tým, ktorí ublížili nám.

Svätý Otec František na sviatok Zvestovania Pána pri zasvätení Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v homílii povedal tieto slová: „Svätá spoveď je sviatosť radosti, pretože prináša radosť z odpustenia. Potrebujeme to, pretože každé vnútorné znovuzrodenie, každý duchovný prelom začína odtiaľto, od Božieho odpustenia… Božia prítomnosť, Božie odpustenie, ktoré jediné odstraňuje zlo, rozptyľuje a navracia srdcu pokoj. Nezanedbávajme zmierenie, ale ho znovu objavme ako sviatosť radosti.“

Dnešný svet naliehavo potrebuje pokoj. Kristov pokoj. Ešte stále doliehajú na život  vo svete úskalia nekončiacej sa pandémie. Vojna na Ukrajine vyháňa z domova milióny ľudí a bezprostredne dolieha aj na život v okolitých susedných štátoch i v celej Európe. Ako pomôcť trpiacim? Našou zbraňou je modlitba a konanie skutkov milosrdenstva. „Lebo bol som hladný a dali ste mi najesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a prichýlili ste ma… Lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 35-36).

Konať skutky milosrdenstva je jedným zo základných prikázaní našej viery. Toto doslovné naplnenie Kristovho evanjelia, ktoré ľudia preukázali pred vojnou utekajúcim a trpiacim z Ukrajiny, je neoceniteľnými prejavom lásky k blížnemu a viera v skutkoch. 

Modlime sa Korunku Božieho milosrdenstva. Táto zdanlivo jednoduchá modlitba ukrýva v sebe silu Božieho milosrdenstva a Božej lásky. Modlime sa ju za ukončenie vojny na Ukrajine a pokoj vo svete i v srdci každého z nás.

Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.“

 

Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja.

O autorovi

Mária Koňaková

Autorka článkov z filiálky Teplička.