Františkánska rodina tento rok oslavuje 800-ročné jubileum vianočných sviatkov v Greccio, ktoré slávil sv. František z Assisi. Tu si chcel pripomenúť narodenie Pána tak, že začal jasličkovou hrou a prešiel ku svätej omši, v ktorej sa Ježiš Kristus sprítomňuje v chlebe a víne. V súvislosti s touto oslavou bude možnosť získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. Je potrebné sa pomodliť v čase od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 pred vystavenými jasličkami v kostoloch, v ktorých je františkánska rodina (u nás v Markušovciach máme bratov kapucínov, ktorí patria do tejto rodiny). Tieto odpustky dokonca môžu získať aj chorí a tí, ktorí nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie, alebo sa zbožne pomodlia.

 

Dňa 1. decembra 2019 pápež František napísal apoštolský list s názvom Admirabile signum (Nádherný obraz), kde zdôraznil význam a dôležitosť betlehemských jaslí. Chcel by som vám  v tejto súvislosti priblížiť v krátkom zamyslení pár myšlienok z tohto listu, na duchovnejšie prežitie sviatkov narodenia Pána, počas ktorých je neodmysliteľnou súčasťou vystavenie betlehemských jasličiek.

     Nádherný obraz vianočných jaslí je pre nás kresťanov veľmi vzácny, pretože v čase Vianoc nad nimi žasneme a nedokážeme si predstaviť najkrajšie sviatky v roku bez nich. Pre žiariace detské očká je to „magnet“, ktorý ich naplno upúta a v nás dospelých to vyvoláva nostalgiu za naším detstvom. 

     Pri jasličkách ide o čosi viac ako len o nejakú nostalgiu, pretože ich posolstvo nám hovorí o veľkej láske a pokore Boha, že práve v Ježišovi Kristovi, svojom synovi, sa stal človekom. Boh je taký dobrotivý, že dovolil, aby sme sa s ním nielen stretli, ale aj zjednotili.

     Pôvod vianočných jaslí nachádzame v príbehu o Ježišovom narodení v Betleheme, tak ako nám ich opisujú evanjeliá. Evanjelista Lukáš napísal, že Mária „porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 7). Keď prišiel na tento svet Ježiš Kristus, tak bol uložený na miesto, z ktorého sa kŕmia zvieratá. Seno sa stalo prvou postieľkou Božieho Syna. Vidíme, aký pokorný je Boh, naučme sa od neho pravej pokore ducha, pretože „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (1 Pt 5, 5). 

     Prečo vianočné jasle vyvolávajú taký údiv, a prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Lebo nám ukazujú nežnú Božiu lásku: Stvoriteľ vesmíru sa znížil, aby pozdvihol našu maličkosť. V Ježišovi nám nebeský Otec daroval brata, ktorý prichádza, aby nás hľadal vždy, keď sme zmätení či stratení, verného priateľa, ktorý stojí vždy po našom boku. Dal nám svojho Syna, ktorý nám odpúšťa a oslobodzuje nás od našich hriechov. 

     Keď v našich domoch staviame vianočné jasle, pomáha nám to nanovo prežiť históriu toho, čo sa stalo v Betleheme, a pozýva nás stať sa jeho učeníkmi, ak chceme dosiahnuť najpodstatnejší zmysel života. Je veľmi dôležité pokračovať v krásnej rodinnej tradícii prípravy a vystavenia jasličiek. Tejto živej, dôležitej a predovšetkým radostnej tradícii naučme aj naše deti a vnúčatá. Ukrýva v sebe bohatstvo ľudovej zbožnosti. Je veľmi dôležité pre budúce generácie, aby sa nevzdali hodnôt, ktoré sú zásadné a účinné pre náš národ a spoločnosť. Ak niekde vystavíme jasličky, tak účinne evanjelizujeme svoje okolie, pretože oni sú živým evanjeliom. Svätý Otec pápež František nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli ich vystaviť na pracoviskách, v školách, nemocniciach, väzeniach, námestiach a všade, kde sme a pôsobíme. Tento zvyk nesmieme nikdy stratiť! S jednoduchosťou predstavenia betlehemských jasličiek v Grecciu sv. František veľmi silno evanjelizoval, pretože jeho vyučovanie prostredníctvom tejto udalosti sa dotklo sŕdc mnohých a takto ukázal krásu našej viery.
    Keď budeme stáť pred vianočnými jasľami, tak si musíme uvedomiť aj vzácny dar, ktorý sme dostali od tých, čo nám odovzdali vieru. Myslime na tých, ktorí nás opustili a sú vo večnosti. Zároveň nech nám to pripomína našu povinnosť podeliť sa o tú istú skúsenosť s našimi deťmi a vnúčatami. Nezáleží na tom, ako je scéna narodenia Ježiša naaranžovaná: môže byť vždy tá istá, alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha; toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu.

     Vianočné jasličky sú súčasťou vzácneho, ale aj náročného procesu odovzdávania viery. Počnúc v detstve, a potom v každom období nášho života, nás učia pozerať na Ježiša v modlitbe, prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním, jeho deti, bratia a sestry, všetci – vďaka tomu Dieťaťu, ktoré je Synom Boha a Synom Panny Márie. 

     A uvedomujeme si, že v tomto poznaní nachádzame skutočné šťastie. Ako svätý František, otvorme svoje srdcia tejto jednoduchej milosti, aby z nášho údivu povstala skromná modlitba: modlitba vďakyvzdania Bohu, ktorý chcel s nami zdieľať svoje všetko, aby nás nikdy nenechal samých.

 

Vladimír Fedorek, kaplán

O autorovi

Pokoj a dobro