Klaniame sa tebe, živý Chlebe

Od augusta 2023 pomáhajú pri evanjelizácii Rómov v Markušovciach bratia františkáni. Ich zásluhou máme po svätej omši v každý pondelok až štvrtok možnosť polhodinovej tichej adorácie, ktorá je spojená s modlitbou vešpier.

 

Ó, svätý Michal, patrón náš

Dňa 1. októbra 2023 sa vo farskom kostole konala odpustová slávnosť ku cti nášho patróna, sv. Michala. Svätú omšu celebroval pán kaplán Vladimír Fedorek. Okrem domácich farníkov nechýbali hostia z filiálok Teplička a Lieskovany. Po slávnosti členky ružencového bratstva pripravili na kostolnom dvore štedré pohostenie – agapé.

 

K tebe, Ružencová Panna Mária

Október tradične patrí modlitbe posvätného ruženca. Vo farskom kostole sa ho predmodlievali kňazi s asistenciou, potom nasledovala svätá omša.

 

Ó, kríž svätý

V nedeľu 28. októbra 2023 bol za účasti veriacich, najmä z Markušoviec a Tepličky, požehnaný zrenovovaný kríž na Puciskách. Akt požehnania spolu s krátkou pobožnosťou vykonal pán kaplán Vladimír Fedorek. K prítomným sa prihovorila aj šéfredaktorka časopisu Pokoj a dobro, pod záštitou ktorého boli renovačné práce zrealizované. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto farskej aktivite.

 

Bože, vyslyš prosby naše

Dňa 1. novembra 2023 na sviatok Všetkých svätých sa na cintoríne pri hlavnom kríži konala pobožnosť a do 8. novembra 2023 po svätej omši modlitby s cieľom získania plnomocných odpustkov pre duše v očistci.

 

Monika Hamráková

O autorovi

Pokoj a dobro