Dni Adventu sa podobajú tichému klopaniu na naše vnútro, aby sme sa odvážili hľadať tajomnú Božiu prítomnosť, ktorá jediná môže skutočne človeka oslobodiť.“ Benedikt VI.

Adventné obdobie je požehnaný a milostivý čas, ktorý kresťanov pripravuje k poznaniu prameňa zrodenia sa Božej lásky k nám. Je to čas radostného očakávania príchodu Ježiša na tento svet. Je to čas príprav na slávenie najkrajších sviatkov roka – na Vianoce. Sviatky Božieho narodenia. Sviatky rodiny. Pre ľudí je to čas zhonu, behanie po supermarketoch, zháňanie darčekov, upratovanie, či pečenie vianočných dobrôt. To všetko patrí k duchu blížiacich sa Vianoc.

Podstata Adventu spočíva však v jeho duchovnej príprave. Aby sme naplno prežili radosť z príchodu Božej lásky, musíme si pripraviť predovšetkým svoje srdce i dušu. Advent nám ponúka priestor na stíšenie sa, na upratanie svojho vnútra, na prehodnotenie svojich vzťahov a postojov k životu, viere, k blížnym. 

Ako duchovne prežiť Advent?

V posledných rokoch sa obnovila tradícia rorátnych svätých omší. Po mnohé roky sa rorátne sväté omše neslúžili, alebo sa slúžili len sporadicky a nie všade. Preto aj význam slova roráty a dôvod, prečo sa konajú, mnohí nepoznajú.

Ľudovo nazývané roráty sú ďakovné sväté omše, ktoré sa konajú v Adventnom období ako duchovná príprava na narodenie Pána Ježiša. Slávia sa ku cti Panny Márie, že prijala Božiu vôľu. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Konajú sa skoro ráno ešte pred svitaním. Má to pripomínať, že ľudstvo pred narodením Pána Ježiša kráčalo v tmách. Prichádzajúce svetlo nového dňa symbolizuje, že prichádza spása. 

Omša i jej názov názov RORATE vznikol vo Francúzsku. Začiatok omše začal veršom od starozákonného proroka Izaiáša – RORATE CAELI DESSUPER – čo v preklade znamená: „Otvor sa zem, nech zrodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť. JA, PÁN, SOM JU STVORIL.“ Význam slova RORE (RORATE) z latinčiny znamená padať po kvapkách, rosiť. V slovenčine ju poznáme ako adventnú pieseň v JKS pod názvom Roste, nebesá, z výsosti. (zdroj – internet, KN)

Kto dá prístrešie Svätej rodine. Táto súkromná pobožnosť dáva príležitosť vytvoriť spoločenstvo rodín, ktoré počas deviatich dní postupne do svojich príbytkov duchovne prijmú Svätú rodinu. Vznik tejto pobožnosti podnietila biblická udalosť, ktorá pripomína útrapy Svätej rodiny, keď sa pre nich v Betleheme nenašlo prístrešie. Okrem duchovného poslania táto pobožnosť má aj ľudský rozmer – úprimné zblíženie sa ľudí, ktorí sa ináč nestretávajú.

Adventný veniec pred oltárom v kostole či doma nie je určený len na výzdobu, ale má svoj duchovný význam. Jeho okrúhly tvar – kruh bez začiatku i konca symbolizuje nekonečnosť, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Ježišovi Kristovi. Svetla sviec symbolizujú Ježiša Krista, ktorý je Svetlom sveta.

Okrem osobnej duchovnej prípravy je Advent časom spoločensko-duchovných aktivít. Konajú sa rôzne adventné koncerty, dobročinné a charitatívne podujatia, ktoré sú zamerané na pomoc núdznym, chorým a osamelým ľuďom. 

Vianoce sú sviatkami pokoja a lásky. Svet okolo nás je však nepokojný. Nech v nás obavy o budúcnosť nezlomia radosť z príchodu Božej lásky – Ježiša, ktorý je naša nádej, spása a vykúpenie.

Požehnaný adventný čas! 

O autorovi

Mária Koňaková

Autorka článkov z filiálky Teplička.