Sv. Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlu a úkladom diablatouto modlitbou pred svätými omšami už dlhé roky Markušovčania prosia o pomoc svojho patróna, tak vzácneho. Práve jeho si Boh od vekov vyvolil za nebeského vojaka – archanjela, ktorý s Božou mocou vrhol z neba pyšného Lucifera, ktorý odmietol slúžiť Bohu.

 „Na nebi sa strhol boj, archanjel Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“ Touto staťou vo Svätom písme v Zjaveniach sv. apoštola Jána (v Apokalypse) (Zjv 12, 7-8) a v kontexte Jánových spisov znamená, že sv. Michal porazí a zničí antikrista, podobne ako to urobil na začiatku s Luciferom. 

Akého mocného orodovníka máme v našej farnosti, ku ktorému už naši prarodičia, rodičia, my a po nás snáď i ďalšie generácie budú udržiavať túto tradíciu. Je patrónom v boji proti pokušeniam a diablovi, patrón rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, lekárnikov, krajčírov, chudobných a zomierajúcich, patrónom pri búrke a zlom počasí.

Kresťanská tradícia na základe určitých pasáží zo Svätého písma dala svätému Michalovi štyri úrady: 

  • bojovať proti satanovi;
  • zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti;
  • ochraňovať Boží ľud – židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone;
  • sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

(prevzaté zo životopisov svätých)

Pamätáme si, s akou veľkou úctou, láskou a obetou naši predkovia slávili tento sviatok, odpustovú slávnosť (kermeš) 29. septembra procesiami, nosením obrazov, vitím a zdobením vencov, vyobliekaní v krojoch. Na slávnostnú svätú omšu a hostinu si pozývali svoju rodinu a známych. 

Ako plynul čas, aj my sme upúšťali od týchto zvykov a tradícií. Vrátime sa k nim? Zmenšuje sa počet ľudí v kostole, stráca sa naša ochota pomáhať. 

Prosme svätého Michala Archanjela o schopnosť počúvať svoje svedomie, aby naše skutky boli v súlade s Božou vôľou.

Anna Husárová, Markušovce

O autorovi

Pokoj a dobro