Kniha Mužský strach si získava mužov, ale aj ženy, vďaka zaujímavej téme, ktorá sa v literatúre často neobjavuje. Autor sa snaží potláčať potrebu pokladať muža za „silnú“ osobu, ktorá strach nikdy nepociťuje, pretože prežívanie strachu nepokladá za prejav slabosti.

Okrem toho, že sa v celom texte odvoláva na rôzne knižné zdroje, hovorí aj o príbehoch a faktoch z Biblie, obzvlášť o strachu svätého Jozefa. Zamýšľa sa nad tým, čo je maskulinita, ako vzniká identita muža a venuje sa problémom mužov v dnešnej dobe – degradácii vzťahov, citovej plochosti, závislostiam.

„Hľadanie vlastnej identity znamená vedieť v sebe rozlíšiť kritériá a hodnoty, ktoré muž načerpal z rodiny v útlom detstve i adolescencii, ktoré v sebe hľadá a ktoré pramenia z jeho vnútra.“

Formálne je kniha rozdelená na tri časti. Úvodná časť je venovaná identite muža, maskulinite a vplyvom, ktoré majú na ňu významný dopad a tomu, aké strachy muži prežívajú. Autor tu načrtne mnoho tém, ako je narcizmus, vzťah matky a syna alebo mužské archetypy. Ponúka súhrn poznatkov podporený o odpovede mužov v jeho vlastnom výskume. Tie sa nachádzajú najmä v druhej časti knihy, ktorú tvorí päť hlbokých a úprimných rozhovorov s mladými mužmi. Po každom rozhovore nám ponúka cenný komentár, sumarizáciu a analýzu. Tretia časť knihy je venovaná javom súvisiacim s mužským strachom, ktoré sa vynorili počas autorovho výskumu a boli opísané v domácej alebo zahraničnej literatúre, napríklad mužská krehkosť alebo význam mužského mlčania. 

Zaujímavým prvkom je podkapitola s názvom „Pre tých, čo nemajú čas čítať“, v ktorej sú na niekoľkých stranách zhrnuté najpodstatnejšie myšlienky. V závere sa s nami autor lúči niekoľkými darmi – duchovnými pomôckami. Konkrétne ide o spytovanie svedomia, krížovú cestu o mužskom strachu a povzbudením pre mužov s názvom: „Buď chlap!“

„Keď je človek úspešný, alebo zažije úspech, väčšinou si to nezapamätá. Neúspech je niečo, čo nás trénuje. Je preto dôležité nastavenie muža, keď ide niečo robiť prvýkrát: nebrať sa tak prísne.“

Keď sa vám táto kniha dostane do rúk, pripravte sa na zložitejšie čítanie. Hoci je pokladaná za vedecko-populárnu literatúru, štýl je miestami až prísne akademický a vyžaduje plnú pozornosť čitateľa. Jej potenciál by bol využitý ešte viac, ak by bol obsah prispôsobený širšiemu okruhu čitateľov vo všetkých troch častiach.

Aj keď táto kniha prirodzene priťahuje pozornosť žien, ktoré by rady lepšie pochopili mužskú psychiku a konanie, odporúčam ju skôr samotným mužom, pretože okrem pochopenia im môže poskytnúť praktické nástroje na konkrétny sebarozvoj a premenu. Musia sa však pripraviť aj na konfrontáciu so zraneniami zo svojho detstva alebo životnými neúspechmi.

O autorovi

Zuzana Klučárová