Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a Adventom sa začína nový cirkevný rok. Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Štvortýždňové obdobie je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc. 

Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Advent už zo svojho názvu vyzýva na očakávanie príchodu – príchodu Mesiáša medzi nás i do našich sŕdc. Advent je obdobím dvojakého čakania. V prvej časti Adventného obdobia (do 16. decembra) je naše očakávanie nasmerované na druhý príchod Ježiša Krista, Pána a Kráľa celého sveta, pri ktorom nastane posledný a verejný súd všetkého stvorenstva. Od 17. decembra s očakávaním hľadíme na blížiace sa vianočné sviatky, ktoré nám sprítomňujú výnimočnú udalosť, ktorá sa odohrala v histórii ľudstva – Boh sa narodil ako človek po tom, čo bol počatý v lone Panny – Bohorodičky Márie. Táto udalosť sa síce už raz historicky udiala, ale je veľmi dôležité stať sa jej súčasťou znova a znova každý rok.

 

Ako očakávať?

Na prvom mieste je jednoznačne modlitba. Treba prosiť Pána o prijatie všetkých darov, ktoré sa s nadchádzajúcimi sviatkami spájajú. Prosiť ho, aby nás premenil na dokonalejších, aby sme túžili po ňom ešte väčšmi. Modlitbu v Adventnom období treba rozvíjať nielen na osobnej, ale aj na spoločenskej rovine. Pána máme očakávať ako jednotlivci – do našich sŕdc; ale aj ako spoločenstvo – do našich vzťahov, domácností i všedných každodenných vecí.

Preto je práve toto obdobie vynikajúce na vypracovanie návyku spoločnej modlitby najmä v rodinách. Stretnime sa spolu s našimi najbližšími a modlime sa každý deň pri adventnom venci. Tento zvyk si skúsme zachovať aj po uplynutí Adventného obdobia. Pomodlime sa spolu hoc aj krátko, prečítajme si niečo zo Svätého písma, spomeňme si na našich zosnulých. Prednesme každý vlastný úmysel, čím sa utužia naše vzťahy a budeme lepšie poznať, čím žije ten druhý, čo ho trápi, teší, nad čím premýšľa. Nájdime si tiež čas na tiché spočívanie v Pánovej prítomnosti. Dovoľme tichu, aby preniklo naše vnútro a mohol tak v ňom zaznieť jemný Pánov hlas.

Vezmime tiež častejšie do rúk Sväté písmo a rozjímajme nad evanjeliom daného dňa. Alebo si každý deň prečítajme jednu kapitolu z evanjelia, aby sme lepšie spoznali toho, koho naše srdce tak túžobne očakáva. K tomu pripojme aj hodnotnú duchovnú literatúru.

Nezabudnime na sviatosti. Vráťme sa k Bohu dobrou, úprimnou sv. spoveďou. Vhĺbme sa do svojho vnútra a urobme si riadne spytovanie svedomia. Skúsme zhodnotiť doterajší život a ak nám niečo ťažké leží na srdci, nebojme sa ani pristúpiť ku generálnej svätej spovedi (z celého života). Skúsme trochu vyjsť zo svojho pohodlia a rutiny a spovedajme sa viackrát počas tohto obdobia prípravy na príchod toho, kto „bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu“ (Hebr 4, 15). Pristupujme k svätému prijímaniu – vrcholu a zdroju nášho duchovného života – tak často, ako sa len dá.

Dovoľme, aby nás počas Adventu Boh ešte viac poznačil svojou pečaťou a premenil v seba. Čím väčšmi dovolíme Bohu, aby v nás prebýval, tým vrúcnejšie ho budeme očakávať a po ňom túžiť. Tak sa bude môcť počať v našom srdci a budeme ho rodiť do tohto sveta, v ktorom občas vládne chaos, smútok a strach.

Pripojme k našej snahe aj pôst. Odriekajme si denne nejaké pozemské dobro, aby sme preukázali Bohu našu otvorenosť pre dobrá duchovné. Zrieknime sa niečoho príjemného, aby sme si uvedomili, že „tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“ (1 Kor 7, 31) a „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).

K tomu všetkému pripojme aj skutky milosrdenstva. Tie sú totiž dobrým ovocím predchádzajúcich aktivít a svedčia o tom, že sa Kristus nielen narodil v našom srdci, ale ho aj chceme ohlasovať ďalej, pretože očakávame jeho druhý príchod a spolu s Bohom túžime, „aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4).

 

Od našej duchovnej adventnej prípravy závisí, ako prežijeme vianočné sviatky. Práve preto vám prajem požehnané, aktívne prežité Adventné obdobie, aby sme ich prežili s Ježišom, ktorý je dôvodom Vianoc.

O autorovi

Roman Saniga

Kaplán farnosti Markušovce