V nedeľu na sviatok Svätej rodiny 27. decembra 2020 pápež František ohlásil osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“, ktorý následne začal 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, a to pri 5. výročí vydania apoštolskej exhortácie Amoris laetitia. Rok rodiny vyvrcholí 26. júna 2022 slávením X. svetového stretnutia rodín v Ríme. Ako pri oznámení vysvetlil pápež, ide o špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny.

 

Rodina ako subjekt pastorácie

Celá Cirkev je teda pozvaná pokračovať v prehlbovaní lepšieho poznania hodnoty manželského a rodinného života. Pápež František hovorí: „Uprostred ťažkostí našej doby sa dnes rodina viac ako kedykoľvek predtým ukazuje ako znamenie čias a Cirkev je pozvaná predovšetkým aktívne načúvať rodinám a súčasne ich zapájať ako subjekty pastorácie. 

Na prinášanie Božej lásky rodinám a mladým ľuďom, ktorí budú utvárať rodiny zajtrajška, potrebujeme pomoc samotných rodín, ich konkrétnu skúsenosť života a spoločenstva. Potrebujeme manželov po boku duchovných pastierov, aby kráčali s inými rodinami, pomáhali slabším a aby ohlasovali, že aj v ťažkostiach sa Kristus sprítomňuje vo sviatosti manželstva, aby daroval nežnosť, trpezlivosť a nádej všetkým, v každej situácii života. 

Tak ako boli manželia Akvila a Priska vzácnymi spolupracovníkmi sv. Pavla v jeho poslaní, tak aj dnes mnoho manželských párov a dokonca celých rodín s deťmi, môže sa stať hodnotnými svedkami pre sprevádzanie iných rodín, byť komunitou a rozsievať semiačka spoločenstva medzi národmi, ktoré prijímajú prvotnú evanjelizáciu, a tým prispieť rozhodujúcim spôsobom k ohlasovaniu Krista. 

Manželstvo tak ako kňazstvo slúžia na budovanie Božieho ľudu a udeľuje manželom osobitné poslanie pri budovaní Cirkvi. Spoluzodpovednosť za misiu si preto žiada manželov a vysvätených služobníkov, osobitne biskupov, aby spolupracovali plodným spôsobom na starostlivosti o domáce cirkvi a na ich ochrane. Preto sa my pastieri musíme nechať osvietiť Duchom, aby sa uplatnil v tomto ohlasovaní spásy zo strany manželských párov, ktoré sú často pripravené, ale nie sú povolávané. Ak ich však povoláme, zavoláme ich spolupracovať s nami, ak im dáme priestor, môžu prispieť svojím dielom k vytváraniu cirkevného tkaniva. 

Mnoho rodín si neuvedomuje, aký veľký dar dostali vo sviatosti, účinnom znaku Kristovej prítomnosti, ktorá sprevádza každú chvíľu ich života. Keď rodina naplno objaví tento dar, cíti túžbu podeliť sa s ním s ostatnými rodinami, pretože radosť zo stretnutia s Pánom má tendenciu šíriť sa a vytvára ďalšie spoločenstvo, je prirodzene misionárska.“

 

List Svätého Otca určený manželom

Svätý Otec oznámil aj zverejnenie osobitného listu manželom. „Dnes na sviatok Svätej rodiny zverejňujem list, ktorý som napísal, mysliac na vás. Má byť mojím vianočný darom pre vás manželov: má byť povzbudením, znamením blízkosti a tiež príležitosťou pre meditáciu.“

V liste manželom okrem iného píše: Povolanie k manželstvu je povolaním riadiť nestabilnú loď, avšak bezpečnú vďaka realite sviatosti, na niekedy rozbúrenom mori. Koľkokrát by ste chceli podobne ako apoštoli zvolať: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ Nezabúdajme, že prostredníctvom sviatosti manželstva, je Ježiš na tejto lodi prítomný. Dbá o vás, zostáva s vami v každej chvíli. 

V inom úryvku evanjelia učeníci vidia Ježiša ako sa blíži uprostred búrky a prijímajú ho na loď. Tak aj vy, keď zúri búrka, dovoľte Ježišovi nastúpiť do lode, lebo keď k nim vstúpil do lode, vietor utíchol. 

Iba ak sa odovzdáte do Pánových rúk, budete schopní čeliť tomu, čo sa zdá nemožné. Cesta spočíva v uvedomení si a uznaní krehkosti a bezmocnosti, ktorú prežívate tvárou v tvár mnohým situáciám okolo vás, ale zároveň v tom, že ste si istí v tom, že takto sa Kristova sila prejavuje vo vašej slabosti. 

Nenechajte sa premôcť únavou. Sila lásky nech vás urobí schopnými hľadieť viac na iných – na manželského partnera, na deti – než na vlastnú únavu. Znovu si prečítajte hymnus na lásku od sv. Pavla (1Kor 13, 1-13). Naliehavo proste Sv. rodinu o tento dar.

Takýmto spôsobom spoločný život nebude pokáním, ale útočiskom uprostred búrok. Nech je rodina miestom prijatia a porozumenia. Uchovajte si v srdci radu, ktorú som dal manželským párom v troch slovách: „s dovolením, ďakujem, prepáč“. A keď dôjde ku konfliktu, nikdy nekončite deň bez zmierenia sa. Nehanbite sa spoločne kľačať pred Ježišom v Eucharistii, aby ste našli chvíle pokoja a vzájomného pohľadu plného nehy a dobroty. Alebo chytiť toho druhého za ruku, keď je trochu nahnevaný a vyčariť z neho úsmev. Vysloviť spoločne krátku modlitbu, nahlas, večer pred spaním, s Ježišom, ktorý je medzi vami prítomný.

O autorovi

Štefan Saloka

Farár farnosti Markušovce