Adventné obdobie v roku 2020 bolo poznačené pretrvávajúcimi epidemiologickými obmedzeniami kvôli pandémii ochorenia COVID-19.

  • Počas Adventného obdobia sa v Tepličke konali dve rorátne sväté omše. Rorátne sväté omše sú súčasťou duchovnej prípravy na narodenie Pána Ježiša.
  • V sobotu 28. novembra 2020 požehnal pán farár Štefan Saloka adventný veniec pred kostolom a v nedeľu 29. novembra 2020 pán kaplán Roman Saniga adventný veniec v kostole i adventné vence veriacich.
  • Od 15. decembra 2020 pobožnosť Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu prebiehala kvôli pandémii v kostole.
  • 17. decembra 2020 reštaurátor Martin Kukura z Levoče (s pomocníkmi a členmi HR), poskladali a umiestnili do severnej lode kostola nový oltár Božského Srdca. (Kompletne bol hotový 30. januára 2021.)
  • Od 19. decembra 2020 v kostoloch na sv. omšiach mohlo byť len 25% veriacich z kapacity kostola na sedenie
  • Od 1. januára 2020 bolo pozastavené verejné slávenie sv. omší.
  • Dobrá novina – koledovanie po rodinách sa tiež neuskutočnilo, veriaci mohli prispieť do pokladničiek, ktoré boli v kostole a na OcÚ. Celkom sa vyzbieralo 536,10 eur, všetkým darcom patrí úprimné Pán Boh zaplať.
  • V poslednú hodinu starého roka 2020 sa niektorí veriaci zišli v kostole, kde krátkou adoráciou privítali nový rok 2021.
  • Chceme poďakovať za prenosy svätých omší prostredníctvom facebooku Pokoj a dobro Markušovce z farského kostola počas pandémie, ktoré sledujú viacerí veriaci z Tepličky, lebo je to predsa akosi nám bližšie, keďže je to z farnosti, odkiaľ celebrujú „naši kňazi“.
  • 30. januára 2021 sa niekoľko veriacich z Tepličky pripojilo k ružencovej modlitbe s vystavením Eucharistie (za chorých na COVID-19, zdravotníkov, slávenie sv. omší, atď.), ktorá sa konala vo farskom kostole v Markušovciach.

O autorovi

Pokoj a dobro